เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีเข้ามามีบทบาทในวงการต่างๆ มากมาย แม้กระทั่งห้องสมุดก็มีการนำอาร์เอฟไอดีมาใช้การยืม-คืนหนังสืออัตโนมัิติ การป้องกันการขโมยหนังสือ การสำรวจหนังสือเป็นต้น แต่การนำอาร์เอฟไอดีมาใช้ในห้องสมุดของประเทศไทย มีความคุ้มค่าในการนำมาใช้หรือไม่ บทความนี้นำเสนอ ข้อดี ข้อเสีย ความคุ้มค่าในการนำมาใช้ การประเมินอาร์เอฟไอดีจากตัวแทนขาย รวมทั้งสภาพการใช้อาร์เอฟไอดีในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าควรใช้อาร์เอฟไอดีกับห้องสมุดในประเทศไทยหรือ ไม่ หรือว่าใช้ตามกระแสเพื่อให้ทันเทคโนโลยี อ่านรายละเอียด

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป