ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (Integrated Library System : ILS) เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ห้องสมุดในการบริหารจัดการทรัพยากร สารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ การสืบค้น การเผยแพร่ และการให้บริการ การจัดหาระบบดังกล่าวมาใช้ในห้องสมุดก็มี 2B คือ ไม่ Buy ก็ Build แต่ละรูปแบบก็มีข้อดีข้อจำกัดต่างกัน แต่บทความนี้จะขอแนะนำวิธีหลัง สำหรับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็กที่สนใจและอยากจะมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แบบบูรณาการใช้บ้าง

OpenBiblio เป็น Open Source Software ในการจัดบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (Integrated Library System : ILS) ซึ่งได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล สามารถรองรับการทำงานในโมดูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) การสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Cataloging : OPAC) การยืม-คืน (Circulation) และการจัดทำ Label รวมถึงรายงาน (Reports) ซึ่งสามารถติดตั้งและใช้ง่ายไม่ซับซ้อน ประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่าย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก

ตัวอย่างความสามารถของ OpenBiblio ในโมดูลต่างๆ

  1. ระบบลงรายการข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ได้แก่ การลงรายการใหม่ การแก้ไข การลบ และการคัดลอกรายการเดิม
  2. ระบบสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ ได้ทุกที่ทุกเวลา
  3. ระบบการยืม-คืน สามารถจัดการระเบียนสมาชิก (การลงทะเบียนสมาชิกใหม่ การค้นหา การแก้ไข การลบ) การยืม การคืน และการต่ออายุการยืม เป็นต้น
  4. ระบบการรายงานผล ประกอบด้วย การจัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายชื่อผู้ใช้บริการที่มียอดการใช้บริการสูงสุด หรือรายชื่อหนังสือที่มียอดการยืม Top 5 รวมถึงการทำ Label และการทำบาร์โค้ดเพื่อใช้ในการยืม-คืน


ห้องสมุดหรือหน่วยงานใดสนใจอยากจะทดลองติดตั้งเพื่อใช้งานก็สามารถดาว์นโหลดได้ที่เว็บไซต์ STKS ที่คลังดาว์นโหลด

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป