ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการที่เป็นโอเพนซอร์สมีอยู่หลายโปรแกรม บ้างก็มีฟังก์ชั่นการทำงานครบถ้วนเหมือนกับระบบห้องสมุดแบบบูรณาการเชิง พาณิชย์ทั่วไป บ้างก็มีฟังก์ชั่นการทำงานที่เหมาะสมกับห้องสมุดขนาดกลาง หรือห้องสมุดขนาดเล็ก การเลือกใช้โปรแกรมดังกล่าว ต้องพิจารณาในเรื่องฟังก์ชั่นการทำงาน ความเหมาะสมกับการใช้งานในสภาพของห้องสมุด บุคลากรที่มีความพร้อมในการร่วมพัฒนา งบประมาณที่พอเหมาะ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พยายามศึกษาโปรแกรมห้องสมุดแบบบูรณาการที่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อนำเสนอทางเลือกในการใช้โปรแกรม

โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ที่มีศักยภาพในการรองรับการทำงานของห้องสมุดแบบบูรณาการ เช่น Koha, MicroLCS, Emild, Evergreen, FireFly, GNUteca, Avanti, OpenBiblio, PhpMyLibrary, PMP, PYTHEAS, WEBLIS โดย ศวท. ได้พัฒนาโปรแกรม Koha และใช้โปรแกรมดังกล่าวในการบริหารจัดการงานห้องสมุดของ ศวท. และยังได้มีการศึกษาอีก 2 โปรแกรม คือ OpenBiblio และ PhpMylibrary

โปรแกรมทั้ง 3 โปรแกรมที่ ศวท. ได้นำมาใช้และศึกษา เผยแพร่สู่สาธารณชนนั้น สามารถประมวลผลการใช้ การศึกษา กอปรกับการวิจัยของ Vimal Kumar ได้ศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรม Koha, PhPMyLibrary และ OpenBiblio ซึ่งได้รวบรวมหน้าที่การทำงานของทั้ง 3 โปรแกรมจากฟังก์ชั่นการทำงานในโมดูลการจัดหา (Acquisition) การลงรายการทางบรรณานุกรม (Cataloging) การสืบค้นออนไลน์ (OPAC) การยืม-คืน (Circulation) การควบคุมวารสาร (Serial Control) การจัดการ (Management) และ การรักษาระบบ (System Maintenance) และให้คะแนนความสามารถในการทำงานของแต่ละโปรแกรม สรุปได้ดังตารางที่ 1

alt
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการทำงานของทั้ง 3 โปรแกรม

จากตารางเปรียบเทียบฟังก์ชั่นการทำงานของทั้ง Koha, PhpMyLibrary และ OpenBiblio จะเห็นได้ว่า Koha มีคะแนนความสามารถการทำงานมากที่สุด ถึงร้อยละ 78.63 ทั้งนี้ Koha มีฟังก์ชั่นการทำงานครบทุกหน้าที่หลักของการทำงานแบบบูรณาการของห้องสมุด Koha จึงเป็นโปรแกรมที่มีความพร้อมมากกว่า และเนื่องจากโปรแกรม PhpMyLibrary และ OpenBiblio ไม่มีโมดูลการจัดหา และการจัดการวารสาร โปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรมน่าจะมีความเหมาะสมห้องสมุดขนาดเล็ก ที่ไม่จำเป็นต้องมีฟังก์ชั่นการทำงานมากนัก

จะ เห็นได้ว่า โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ที่นำเสนอเป็นตัวอย่างเพียง 3 โปรแกรมข้างต้น ก็สามารถทำงานแบบบูรณาการได้เหมือนกับโปรแกรมเชิงพาณิชย์โดยทั่วไป และยังมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าอีกด้วย อีกทั้ง บรรณารักษ์ก็สามารถที่จะให้แนวทางร่วมพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานของ ห้องสมุดได้เอง ห้องสมุดที่ำกำลังมองหาระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ อาจใช้เกณฑ์หรือแนวทางข้างต้นมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ ที่ดี

รายการอ้างอิง

Kumar, Vimal. Free/Open Source/Integrated Library Management Systems : Comparative Analysis of Koha, PhpMylibrary and OpenBiblio. [Online]. Available: http://www.asb.edu.in/vimal/docs/FOSS-ILMS.pps. 2008-12-14.

แนะนำเว็บไซต์

  1. Free Software Foundation Software Directory
  2. Unesco Free & Open Source Software Portal
  3. SourceForge
  4. Freshmeat
  5. OSS4Lib : Open Source Systems for Libraries
     

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป