การนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติในระยะแรกเริ่ม เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2537 จึงเป็นการนำระบบที่พิสูจน์ได้แล้วว่าใช้งานได้อย่างดีมาแล้วมากกว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมาเอง เนื่องจาก โปรแกรมห้องสมุดดูจะเป็นโปรแกรมที่นักคอมพิวเตอร์จัดความสำคัญไว้ลำดับหลังเมื่อเทียบกับงานอื่น ๆ ที่มีผลประโยชน์มากกว่า

การนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการเชิงพาณิชย์จากต่างประเทศมาใช้เริ่มจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำระบบ INNOPAC  เข้ามาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของห้องสมุดคณะ/สถาบันในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet) จำนวน 38 แห่ง ซึ่งจุฬาฯ มีค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติพัฒนาระบบห้องสมุด เป็นเงิน 21,890,000 บาท (โดยมีค่า MA รายปีสูงขึ้นทุกปี จากสถิติ 3 ปีหลัง คือ ปี 2549 เป็นเงิน US $ 53,772 ปี 2550 เป็นเงิน US $ 58,812 และ ปี 2551 เป็นจำนวนเงิน US $ 59,787 นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายระหว่างปีในเรื่องการเพิ่มค่า Licence)

นับตั้งแต่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ ทำให้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น ๆ ตื่นตัวในการนำระบบลักษณะนี้มาใช้บ้าง ทำให้มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชย์จากต่างประเทศเกิดขึ้นในประเทศไทยเ็ป็นจำนวนมาก

ซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติที่มีการใช้ในประเทศไทย

 

ซอฟต์แวร์   ประเภทของซอฟต์แวร์  หน่วยงานที่ใช้   จำนวน
 INNOPAC  ซื้อลิขสิทธิ์

 มข. มช. ม.นเรศวร ม.มหาสารคาม มอ. (ปัตตานี)

จฬ. มก. มม. สจล. มร. มศก. สจพ.
 13
 Horizon  ซื้อลิขสิทธิ์  ม.ทักษิณ ม.สุรนารี ม. แม่โจ้ สพบ.  4
 VTLS  ซื้อลิขสิทธิ์  ม. แม่ฟ้าหลวง ม. วลัยลักษณ์ ม.อุบลราชธานี มสธ.  4
 Magic Library ซื้อลิขสิทธิ์ ม. บูรพา 1
PSU Library Automation พัฒนาใช้เอง มอ. (หาดใหญ่) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2          

การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชย์มีจำนวนสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรมลดหลั่นกันไปตามโปรแกรมที่เลือกใช้ จนเกิดเป็นกระแสการต้องมี ต้องใช้ โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติกับห้องสมุดขนาดกลาง ห้องสมุดขนาดเล็ก แต่ไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายกับระบบดังกล่าวได้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เริ่มมีแนวคิดในการจำลองระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากต่างประเทศ เพื่อให้สามารถนำมาใช้กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และห้องสมุดประเภทอื่น ๆ ในประเทศไทย แทนระบบห้องสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชย์จากต่างประเทศนั้นได้ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่การนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติทีเป็นโอเพนซอร์ส ดูจะไม่เป็นที่รู้จักหรือเป็นที่นิยมในสถาบันอุดมศึกษา เพราะฉะนั้นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการอย่าง Koha ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการที่เป็นโอเพนซอร์สตัวแรก ที่พัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 หรือปีพ.ศ. 2543 ก็ยังมิได้มีการเผยแพร่เข้ามาในวงการศึกษาแต่อย่างใด

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เริ่มพัฒนาโปรแกรม Koha ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2551 จนสามารถเปิดให้บริการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลหนังสือ ดรรชนีวารสาร รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่สวทช. ให้ทุน ซีดี-รอม และ Collection พิเศษ สิ่งพิมพ์ สวทช. พร้อมกับพัฒนา 2D Barcode หรือสัญลักษณ์ 2 มิติ เพื่อให้รองรับการยืม-คืน ซึ่ง ศวท. นับว่าเป็นแห่งแรกที่ใช้ระบบ Koha กับระบบยืม-คืนด้วยสัญลักษณ์ 2มิติ สามารถเข้าเยี่ยมชมการสืบค้นด้วยระบบ Koha ได้ที่ library.stks.or.th หรือ stks.or.th/library

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป