โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์สำหรับห้องสมุดอัตโนัมัติแบบบูรณาการ เริ่มเข้ามามีบทบาทและแพร่หลายมากขึ้น ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง Koha เป็นโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในการจัดการห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการระบบแรก ที่สามารถนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ได้เทียบเท่ากับโปรแกรมระบบห้องสมุดเชิงพาณิชย์ แม้ว่าฟังก์ชั่นการทำงานจะยังทำได้ไม่ครบ หรือเพียบพร้อมเท่ากับระบบเชิงพาณิชย์ แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า ห้องสมุดที่ใช้โปรแกรมเชิงพาณิชย์เหล่านี้ก็ไม่ได้ใช้ฟังก์ชั่นการทำงานได้ ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่โปรแกรมมีให้เพราะฉะนั้น การที่นำโปรแกรมที่มีศักยภาพในการจัดการะบบห้องสมุดได้ใกล้เคียงกับโปรแกรม เชิงพาณิชย์ แต่เสียค่าใช้จ่ายไม่มากเท่า น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่นำมาพิจารณา

Koha ทำงานบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ วินโดว์ ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL หรือ PostgreSQL ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งในส่วนระบบ และส่วนของผู้ใช้งาน และมีซอฟต์แวร์บริการเว็บเป็น Apache ซึ่งล้วนแต่เป็นซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสและไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ โปรแกรม Koha ทำงานได้บนสถาปัตยกรรมแบบ Client/Server โดยใช้ Perl เป็นตัวพัฒนาในการเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล สามารถนำไปใช้งานในการยืม-คืน การค้นหาข้อมูล และรองรับการใช้งานในห้องสมุด

การวิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อย ของการนำ Koha มาใช้


จุดแข็ง

 1. มี Community Koha สามารถเข้าไปศึกษาและตอบปัญหาได้
 2. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 3. เป็นระบบ Web-based
 4. มีบรรณารักษ์ที่ช่วยในการเสริมจุดอ่อนของซอฟต์แวร์
 5. ค่าใช้จ่ายในระยะยาวต่ำ
 6. ระบบเปิด ทำให้ปรับระบบได้ตามความต้องการ


จุดอ่อน

 1. มีผู้ใช้ในประเทศไทยน้อย
 2. ต้องอาศัยบรรณารักษ์ที่ชำนาญในการทดสอบระบบ


โอกาส

 1. ลดการนำเข้าของซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ
 2. เป็นต้นแบบให้กับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก


ภาวะคุกคาม

 1. มีหลายฟังก์ชั่นในการทำงาน ทำให้เสียเวลาในการทดสอบระบบ
 2. การถ่ายโอนข้อมูล อาจมีความผิดพลาด ต้องอาศัยบรรณารักษ์เป็นผู้ตรวจสอบก่อนและหลังการถ่ายโอน


 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป