เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากโลกอินเทอร์เน็ตฟรีๆ

Link: http://www.1-language.com/englishcourse/index.htm
Owner: n/a
description:

เมื่อท่านเข้ามาที่หน้าแรก พบว่าเว็บไซต์นี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

 1. Free materials: ประกอบด้วย services (บริการ) และ resources (แหล่งข้อมูลอื่น) รวมลิงค์เว็บไซต์วที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน เช่น ESL Flash Games เป็นลิงค์เกมส์จับคู่ภาพหรือคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 2. Teach English: ประกอบด้วย Community ลักษณะเหมือนกับ CoP ชุมชนสำหรับคนที่สอนภาษาอังกฤษเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ไม่อัพเดทและการควบคุมเนื้อหาการนำเสนอในส่วนนี้ยังไม่มี และ Resorces รวมเว็บไซต์ที่ให้อุปกรณ์ประกอบการสอนภาษาอังกฤษ เช่น บัตรคำศัพท์ (Flashcards) เป็นต้น
 3. Learn English Articles: รวมบทความเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษในทักษะต่างๆ เช่น เทคนิคการฝึกการพูด หรือ วิธีการฝึกภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้ได้ผลเป็นต้น
 4. Study / Live Aboard: รวมข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในประเทศ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา นิวซีแลนด์ เป็นต้น เนื้อหาส่วนนี้ยังไม่อัพเดทเท่าที่ควร


สิ่งที่น่าสนใจในเว็บนี้ คือ Free materials มีสิ่งที่เราสนใจคือบทเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ฟรี ซึ่งสามารถดูได้จาก Free English Course เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว จะปรากฎหน้าจอดังรูปภาพที่ -  ซึ่งเป็นหน้าที่รวบรวมบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั้งหมด ๗๐ บท แบ่งบทเรียนเป็น Starter Elementary Pre-Intermediate และ Upper Intermediate ตามลำดับความง่ายของเนื้อหาไปจนถึงยากที่สุด ชื่อเนื้อหาแต่ละบทค่อนข้างชัดเจน ผู้ต้องการสามารถเลือกดูได้เลยว่าต้องการจะศึกษาไวยากรณ์เรื่องไหน โดยไม่ต้องคลิกเข้าไปแต่ละบท หน้านี้จึงเป็นเหมือนสารบัญของหมวดหมู่นี้

สำหรับStarter และ Elementary ถูกแบ่งเนื้อหาเป็น 5 กลุ่มคือ

 1. Presentation-dialogues ส่วนของตัวอย่างบทสนทนาที่มีไวยากรณ์สัมพันธ์กับเนื้อหาบทนั้นๆ
 2. Grammar Point คำอธิบายไวยากรณ์
 3. Grammar Exercises 1 แบบฝึกหัด 1 พร้อมเฉลยและผลการทำแบบฝึกหัด
 4. Grammar Exercises 2 แบบฝึกหัด 2 พร้อมเฉลยและผลการทำแบบฝึกหัด
 5. Dialogue Exercises แบบฝึกหัดแบบบทสนทนาสั้นๆ


ส่วน Pre-Intermediate และ Upper Intermediate แบ่งเป็น

 1. Dialoques
 2. Dialogue Exercises
 3. Grammar
 4. Grammar Exercises
 5. Speaking Activity


โดยรวมเว็บไซต์นี้น่าสนใจ เพราะมีการแบ่งหมวดหมู่ในหน้าสารบัญและหน้าเนื้อหาแต่ละบทที่ดูง่าย การอธิบายเนื้อหามีการแบ่งเป็น โครงสร้างหรือสูตรของไวยากรณ์นั้นๆ การใช้งาน และตัวอย่างประกอบ แต่ตัวอย่างค่อนข้างน้อย และมีลิงค์ในหน้าแบบฝึกหัดเพิ่มเติมหรือหน้าตัวอย่างหลายหน้าที่ลิงค์ไปไม่ได้แล้ว

ในส่วนอื่นๆ เช่น Free materials จะเป็นประโยชน์กับคุณครูสอนภาษาอังกฤษอย่างมาก ที่ต้องการตัวอย่างหรืออุปกรณ์ช่วยสอน รวมไปถึงเกมส์ที่จะช่วยฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ ให้กับลูกศิษย์ได้ ลองเข้าไปทัศนาดูนะคะ คิดเห็นอย่างไรมาแชร์กันได้ที่ http://stks.or.th/blog คะ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป