การอ้างอิงและการจัดทำบรรณานุกรมท้ายเล่ม เป็นการอ้างอิงแหล่งสารนิเทศ/สารสนเทศซึ่งเป็นทฤษฎี ข้อมูล ความรู้ มาประกอบในเอกสาร โดยเฉพาะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะเป็นการบอกแหล่งที่มาของสารนิเทศ/สารสนเทศ รวมทั้งเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานที่สร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว

ที่ผ่านมาการทำรายการอ้างอิง และรายการบรรณานุกรมมักจะหนีไม่พ้นการใช้เครื่องมือสำเร็จรูปอย่าง Endnote แต่ด้วยปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ และการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ส่งผลให้กระแสการเลือกใช้เครื่องมือฟรีที่มากด้วยความสามารถได้รับการยอมรับและความสนใจมากขึ้น STKS ขอนำเสนอเครื่องมือฟรีที่สามารถใช้บริหารจัดการบรรณานุกรม ดังนี้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป