ในการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 นี้ มีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียที่ตอบแบบสารวจครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 16,596 คน สามารถแจกแจงลักษณะทั่วไปของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ ได้เป็นดังนี้

เพศ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ ทั้งหมด ประกอบด้วยเพศชาย ร้อยละ 43.1 เพศหญิง ร้อยละ 55.6 และเพศที่สาม ร้อยละ 1.3

อายุ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ กว่าร้อยละ 50 อยู่ในวัยทางานตอนต้น มีอายุตั้งแต่ 25 - 39 ปี โดยกุล่มอายุ 30 - 34 ปี ตอบแบบสำรวจสูงสุดเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 18.2 รองลงมาเป็นกุล่มอายุ 25 - 29 ปี คิดเป็นร้อยละ17.7 ส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ กุล่มอายุ 20 - 24 ปี และ 35 - 39 ปี มีสัดส่วนการเข้ามาตอบแบบสารวจที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 15.2 ในขณะที่กลุ่มเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี และกลุ่มผู้สุงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้ามาตอบแบบสารวจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.9 และ 0.6 ตามลาดับ

สถานภาพการทำงาน
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ กว่าครึ่งหรือร้อยละ 52.7 มีสถานภาพการทางานเป็นข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ รองลงมา ร้อยละ 20.1 และ 17.0 มีสถานภาพการทางานเป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน และกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ตามลาดับ

 

ที่มา : http://www.etda.or.th

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป