ผลพวงจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ และอุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์การใช้งานทำให้พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนไป จากการสำรวจพบว่า ผู้คนมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันตลอดเวลาโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ต่างๆ ที่แตกต่างกันไป โดยสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานสูงเกือบทั้งวัน ดังคากล่าวที่ว่า สังคมยุคนี้ เป็น "สังคมก้มหน้า"

 ช่วงเวลาทางาน/เรียน (08.01 - 16.00 น.) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานสูงสุดโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ เกินกว่าครึ่งระบุว่ามีการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยัง พบอีกว่า สมาร์ตโฟนก็เป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานสูงเกินกว่าร้อยละ 40 ในช่วงเวลานี้ด้วย ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องชี้ให้สังคมเห็นเสมือนเหรียญสองด้าน

ช่วงเวลาหลังเลิกงาน (16.01 - 24.00 น.)
สมาร์ตโฟนกลายเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงสุด โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ เกินกว่าครึ่งระบุว่ามีการใช้งานสมาร์ตโฟนในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ ในช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงเวลาที่อุปกรณ์อย่างแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ และสมาร์ตทีวีถูกใช้งานมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆ ด้วย

 

ที่มา : http://www.etda.or.th 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป