ข้อดีและข้อจำกัดของการเลือกนำเสนอด้วย Augmented Reality มีดังต่อไปนี้

จุดเด่น

 • สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค
 • สามารถค้นหาตำแหน่งและรายละเอียดของสินค้าด้วยตนเอง
 • สร้างความสนใจในตัวสินค้าและเพิ่มยอดขายได้
 • เพิ่มโอกาสของการค้าผ่านทางออนไลน์ (E-commerce)
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน


ข้อจำกัด

 • ไม่เหมาะกับกลุ่ม low technology
 • มีกลุ่มผู้บริโภคจำกัด
 • อาจไม่คุ้มกับการลงทุนในการวางระบบเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งการทำฐานข้อมูลต่างๆ
 • Smart Devices ได้แก่ Smartphone, iPad, Tablet ยังมีราคาสูง
 • เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการส่วนใหญ่
 • ตัว Marker จำเป็นต้องปรากฏอยู่ตลอดเวลา เพราะส่งผลต่อการแสดงผล ทำให้การแสดงผลไม่สมบูรณ์ หายหรือเลื่อนหลุดจากเฟรมได้


ข้อควรระวัง
ปัญหาด้านความเป็นส่วนตัว (privacy) ซึ่งบางกรณีอาจเกิดกรณี ดังนี้

 • ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (การเปิดเผยพิกัด)
 • ปัญหาด้านอาชญากรรม


 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป