ความแตกต่างระหว่าง Augmented Reality กับ Virtual Reality มีข้อสังเกต ดังต่อไปนี้

alt

จากรูปตัวอย่างด้านบนนี้ จะสังเกตได้ว่า การผสมผสานระหว่างความจริง (Reality) และ ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) เมื่อมีการผสมผสานและเกิดการตอบสนองในทันทีนั้น จึงเกิดเป็น Augmented Reality ในที่สุด

Augmented Reality VS Virtual Reality

  • AR ใช้เพียงกล้องที่ติดกับอุปกรณ์ต่างๆ และวัตถุสัญลักษณ์ (Marker) ทำให้สามารถพัฒนาส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย และประหยัดต้นทุนในการพัฒนาระบบได้มากกว่า
  • VR ใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนเพื่อระบุตำแหน่งของส่วนที่ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์

 

 

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=fJI8tNG1rbQ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป