การค้นหาข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในปัจจุบันนั้น ค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าอดีตมาก แต่ข้อมูลจะมีความเชื่อถือหรือไม่นัั้น ส่วนหนึ่งมาจากต้นแหล่งที่มีการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งการค้นหาที่จะเป็นเสมือนเครื่องคัดกรองข้อมูลให้อีกชั้นหนึ่งจึงมีความสำคัญ ทั้งยังช่วยให้ย่นระยะเวลา และทำให้ได้รับข้อมูลที่ไม่เป็นขยะมากเกินไป

ดังนั้น การค้นหาข้อมูลบน Google แบบระบุ domain ต้นแหล่ง เป็นการค้นหาโดยระบุหรือกำหนดขอบเขตให้ระบบดำเนินการค้นหาเนื้อหานั้นๆ ภายใน domain หรือเว็บไซต์ที่เรากำหนดเพียงเท่านั้น เพื่อเป็นการคัดกรองข้อมูลที่มีความเสี่ยงต่อการนำไปใช้งานต่อ ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้

Google รองรับการค้นหาข้อมูลแบบระบุ domain ต้นแหล่ง ด้วยรูปแบบ
คำค้น site:domain-name
เช่น
ต้องการค้นหาว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับ “มะเร็งกระดูก” ในเว็บสถาบันมะเร็งแห่งชาติหรือไม่ สามารถค้นได้ด้วยคำสั่ง
มะเร็งกระดูก site:nci.go.th

ผลการค้นหาจะปรากฏดังรูปภาพด้านล่างนี้

alt

ที่มา: http://www.thailibrary.in.th

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป