เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย Thai Biodiversity (http://www.thaibiodiversity.org) เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นแหล่งรวบรวม ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้กับประชาชน นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย

thaibiodiversity-01

เว็บไซต์รวบรวมองค์ความรู้ แบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้

 • องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • องค์ความรู้การประกอบธุรกิจ
 • องค์ความรู้ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจจากฐานชีวภาพ
 • ป่าครอบครัว

ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลด้านสิ่งมีชีวิตที่ต้องการได้ ในช่องสืบค้น นอกจากการสืบค้นหรือค้นคว้าข้อมูลที่สนใจในช่อง สืบค้นแบบปกติแล้ว ยังสามารถสืบค้นแบบขั้นสูง หรือเลือกสืบค้นข้อมูลเชิงสถิติได้อีกด้วย

การค้นหาข้อมูลเชิงสถิติ หากผู้ใช้ยังไม่มีความชำนาญ หรืออาจจะยังไม่เข้าใจข้อมูล ทางเว็บไซต์ ได้จัดทำ "คู่มือการค้นหาข้อูลเชิงสถิติ" ให้ผู้ใช้ ดาวน์โหลดเพื่อทำความเข้าใจก่อนทำการค้นหาข้อมูล

thaibiodiversity-02

หน่วยงานเครือข่ายที่สนับสนุนข้อมูล

 1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 4. กรมป่าไม้
 5. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 6. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 7. กรมวิชาการเกษตร
 8. สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 9. สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 10. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 11. กรมประมง
 12. องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 13. กรมการข้าว
 14. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 15. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 16. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 17. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 18. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 19. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 20. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป