PinterestSocial Media อีกตัวที่น่าสนใจคือ Pinterest ซึ่งเป็นคำผสมของคำว่า Pin หรือการปักหมุด กับคำว่า Interest ความสนใจ ... จึงเป็น Social Media ที่ใช้การนำเสนอสิ่งที่เราสนใจในรูปแบบการปักหมุดผ่านกระดานที่เรากำหนดเองได้ Pinterest ไม่เน้นข้อความอธิบายแต่จะให้ความสำคัญกับ "รูปภาพ" จึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว 

ข้อมูลที่นำเสนอเป็นได้การอัพโหลดภาพ การแชร์ภาพ วิดีโอ หรือเนื้อหาจากเว็บไซต์ โดยจะเริ่มจากการสร้างกระดานหรือบอร์ดขึ้นมาก่อนตามความสนใจ แล้วนำปักเนื้อหาที่เราสนใจไว้ในบอร์ดแต่ละบอร์ดที่สร้างไว้ 

about pinterest

Pinterest สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายลักษณะ เช่น การทำบอร์ดขายสินค้า การทำบอร์ดแนะนำผลิตภัณฑ์ สำหรับห้องสมุด สามารถประยุกต์ใช้ Pinterest ได้หลายรูปแบบเช่น

  1. การนำเสนอหนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ โดยการปัดหมุดด้วยภาพหน้าปกหนังสือ
  2. การนำเสนอข้อมูลกิจกรรมของห้องสมุด เช่น ภาพการเยี่่ยมชม การจัดนิทรรศการ
  3. การทำกิจกรรมกับผู้ใช้ โดยการแลกเปลี่ยนภาพต่างๆ ที่น่าสนใจ 

ตัวอย่าง Pinterest เกี่ยวกับห้องสมุดที่น่าสนใจ

Amazing Library on Pinterest

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป