ปัญหาใหญ่ของนักพัฒนาเว็บมือสมัครเล่นคือ ไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับ configuration ของระบบเครื่องแม่ข่ายเว็บ แม้กระทั่งเครื่องแม่ข่ายเว็บระบบจำลองอย่าง AppServ, Server2Go (อาจจะมาจากอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ทราบด้วยเช่นกัน) ทำให้การติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆ หลายโปรแกรมเกิดปัญหา เสมือนว่าโปรแกรม Error ทั้งๆ ปัญหาก็มาจาก "การไม่รู้วิธี Config ระบบ" ก่อนติดตั้งนั่นเอง

ขอยกตัวอย่างการติดตั้ง Drupal 7 บน AppServ หรือ Server2Go จะเห็นภาพได้ชัดเพราะมักจะมีการเตือน หรือ Error หลายอย่าง เช่น PHP memory limit น้อยเกินไป

PHP Memory Limit

หรือระบบไม่รู้จักฐานข้อมูล MySQL โดยจะติดต่อกับฐานข้อมูล SQLite แทน 

SQLite

จากปัญหาข้างต้น จะต้องแก้ไขที่ค่า Configuration ของ AppServ หรือ Server2Go หรือโปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บทีท่านใช้งาน ทั้งนี้ขอยกตัวอย่างการแก้ไข AppServ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 แก้ไขค่า Config จากไฟล์ php.ini

โดยเลือกคำสั่ง Start, Program, AppServ, Configuration Server, PHP Edit the php.ini Configuration File จะปรากฏค่า Config ของ php.ini บนหน้าจอของ NotePad ดังนี้

php.ini

จากนั้นให้ค้นหาบรรทัด พร้อมแก้ไขค่า ดังนี้

  • max_execution_time = 120
  • max_input_time = 120
  • memory_limit = 128M
  • upload_max_filesize = 200M
  • นำเครื่องหมาย ; หน้าบรรทัด extension=php_pdo_mysql.dll ออก

เมื่อแก้ไขแล้วจึงบันทึก (save) และปิดไฟล์

ขั้นตอนที่ 2 แก้ไขค่า Config จากไฟล์ httpd.conf 

โดยเลือกคำสั่ง Start, Program, AppServ, Configuration Server, Apache Edit the httpd.conf Configuration File ซึ่งจะปรากฏข้อมูลบนจอภาพ NotePad จากนั้นให้นำเครื่องหมาย # ออกจากหน้าบรรทัด #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so จากนั้นจึง save และปิดไฟล์

เมื่อปรับแก้ไขค่า Config ทั้ง 2 ไฟล์ดังกล่าวข้างต้น ให้ Restart Apache ด้วยคำสั่ง Start, Program, AppServ, Control Server by Service, Apache Restart

ทั้งนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการแก้ไขค่า Config ด้วยนะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป