เว็บ NSTDA เป็นเว็บไซต์ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยมี URL       สำหรับการเข้าถึงคือ  www.nstda.or.th  ทั้งนี้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับผิดชอบดูแล พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ วันที่ 5 ธันวาคม 2552  โดยภารกิจหนึ่งที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการเกี่ยวกับเว็บ สวทช. ก็คือการติดตามการเข้าใช้เว็บผ่านเครื่องมือ Truehits โดยมีผลสถิติการเข้าเยี่ยมชมนับจากผู้เข้าเยี่ยมชม (ครั้ง)  ตั้งแต่ต้นปี 2553 – สิงหาคม 2555  ดังนี้

alt

จากตารางดังกล่าว นำมาจัดทำเป็นกราฟเปรียบเทียบ ดังรูปที่ 1

alt

                                             รูปที่ 1
      
จากรูปจะเห็นได้ว่าการเข้าเยี่ยมชมเว็บ NSTDA  เพิ่มขึ้นทุกปี
ในเดือน เมษายน ทุกปี (ปี 53 และ 54) จะมียอดเข้าเยี่ยมชม น้อยที่สุดจาก 12 เดือน ในปีนั้นๆ
ในเดือน สิงหาคม ทุกปี (ปี 53 และ 54) จะมียอดเข้าเยี่ยมชม สูงที่สุดจาก 12 เดือน ในปีนั้น
สำหรับในปี 2555 ข้อมูลเดือน มกราคม – สิงหาคม ซึ่งจากทั้ง 8 เดือน ของปี 55 เดือน เมษายน ก็เป็นเดือนที่มีผู้เข้าชมน้อยที่สุด จาก 8 เดือน และเดือน สิงหาคม ก็มียอดผู้เข้าเยี่ยมชม สูงที่สุดจาก 8 เดือน เช่นเดียวกัน

ดังนั้นจากการวิเคราะห์ดังกล่าว พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมจะไม่เปลี่ยนไปในมุมของการเข้าใช้  แต่ยอดผู้เยี่ยมชมจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี นอกจากนี้ในวันหยุดราชการผู้เข้าเยี่ยมชมก็เหมือนจะหยุดไปด้วย เพราะ สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมจะตกในวันเสาร์-อาทิตย์ ในวันจันทร์-ศุกร์ ก็จะมีผู้เข้าชมปกติ   ตัวอย่างดังรูปที่ 2

alt

 

 รูปที่ 2

    จากรูปที่ 2 เป็นการแสดงการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จาก pageviews ช่วงวันที่ 12 สิงหาคม – 9กันยายน 2555   สำหรับเว็บ NSTDA  สถิติการเข้าเยี่ยมชมจะเห็นได้ชัดเจนว่าในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ผู้เข้าเยี่ยมชมจะน้อยทุกอาทิตย์ อย่างเห็นได้ขัดเจน และเมื่อเปรียบเทียบกับอื่นๆ ดังแสดงในภาพ การเข้าเยี่ยมชมจะไม่กระโดด เหมือนเว็บ NSTDA
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป