Cloud computing เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้รับการพูดถึงมากในช่วงมหาอุทกภัยที่ผ่านมา อันเป็นหนึ่งในระบบไอซีทีที่สามารถใช้เป็นแผนสำรองอีกหนึ่งแผนเพื่อรับมือภัยพิบัติ และช่วยให้การบริการเป็นไปโดยต่อเนื่อง ดังนั้น Cloud computing และบริการบนระบบนี้จึงเป็นระบบที่องค์กร รวมทั้งห้องสมุดควรศึกษา และกำหนดแผนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการบริการต่างๆ ของห้องสมุด

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป