ภาพกราฟิกที่ปรากฎในหน้าเว็บ ก็คือไฟล์ภาพที่สร้างด้วยโปรแกรมกราฟิกต่างๆ นั้นเอง และถูกนำเสนอบนหน้าจอโปรแกรมแสดงผลเว็บ (Browser) ด้วยคำสั่ง HTML ที่ควบคุมเกี่ยวกับภาพกราฟิก ดังนั้นไฟล์ HTML กับไฟล์ภาพกราฟิกจึงเป็นคนละไฟล์กัน ดังนี้

  • ไฟล์ชุดคำสั่ง HTML เป็นไฟล์ข้อความ (Text File) ที่มีส่วนขยายเป็น .htm หรือ .html 
  • ไฟล์ภาพกราฟิก เป็นไฟล์ภาพที่สร้างด้วยโปรแกรมกราฟิกต่างๆ เช่น PhotoShop, Corel Draw, Paint Shop Pro, GIMP เป็นต้น โดยไฟล์ภาพกราฟิกจะมีส่วนขยายหลากรูปแบบ เช่น .bmp, .pcx, .cgm, .tif, .wmf, .jpg, .gif, .png เป็นต้น

สำหรับไฟล์ภาพกราฟิกที่นิยมใช้ในหน้าเว็บ มีฟอร์แมตดังนี้

  • ไฟล์สกุล .GIF หรือ Graphics Interchange Format
  • ไฟล์สกุล .JPG หรือ Joint Photographic Experts Group
  • ไฟล์สกุล .PNG หรือ Portable Network Graphics

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป