การเรียงลำดับอักษร (Alphabetization)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Alphabetization หมายถึง การเรียงลำดับอักษรในภาษานั้น ๆ  ซึ่งนำมาใช้กับการจัดเรียงรายการในหนังสืออ้างอิง หรือบรรณานุกรม หรือการเรียงบัตรรายการของห้องสมุด โดยปรกติเป็นรายการผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง การเรียงลำดับอักษรนิยมใช้มากที่สุด 2 แบบ คือ การเรียงแบบอักษรต่ออักษร (letter-by-letter) และการเรียงแบบคำต่อคำ  (word-by-word)

การเรียงแบบอักษรต่ออักษร เป็นการจัดเรียงโดยดูจากอักษรแต่ละตัว โดยไม่คำนึงว่าเป็นคำหรือไม่เป็นคำ ดังตัวอย่าง
        New
        Newel
        Newfoundland
        New Haven
        Newton
        New York

การเรียงแบบคำต่อคำ   เป็นการจัดเรียงโดยดูจากอักษรทั้งหมดซึ่งประกอบกันเข้าเป็นคำแล้ว ดังตัวอย่าง                                                                                
        Book
        Book binding
        Book of English essays
        Book of famous ship
        Booking
        Books
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป