ภาพผู้แต่งหนังสือ  (Author portrait)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

ภาพผู้แต่งหนังสือ (Author portrait) หมายถึง ภาพของผู้แต่งหนังสือแบบเต็มหน้า ที่อยู่ในหน้าซ้ายมือก่อนหน้าชื่อเรื่อง หรือในบางครั้งจะอยู่ในหน้าชื่อเรื่องของหนังสือ ซึ่งโดยทั่วไปเป็นภาพถ่ายหรือภาพพิมพ์ โดยปกติหนังสือส่วนใหญ่ที่จัดพิมพ์ในศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 จะแสดงภาพใบหน้าส่วนศีรษะถึงช่วงไหล่ของผู้แต่งหนังสือพร้อมด้วยชื่อและที่มาของภาพนั้นไว้ในหนังสือด้วย หนังสือที่เขียนด้วยลายมือในสมัยกลาง บางครั้งจะวาดภาพของผู้แต่งหนังสือเป็นภาพขนาดเล็กไว้ในงานเขียนของผู้แต่ง เพื่อช่วยผู้อ่านในการระบุงานเขียนนั้น สำหรับหนังสือสมัยใหม่จะมีรูปภาพเล็ก ๆ ของผู้แต่งพิมพ์ไว้ที่ด้านหลังใบหุ้มปกของหนังสือปกแข็งพร้อมด้วยชีวประวัติโดยย่อ 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป