หนังสือสอนตัวอักษรสำหรับเด็กเล็ก (Alphabet book)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Alphabet book หมายถึง หนังสือสอนตัวอักษรสำหรับเด็กเล็ก โดยแสดงตัวอักษรพร้อมด้วยคำที่เกี่ยวข้องที่ตรงกับภาพซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วยตัวอักษรที่กำหนด บางครั้ง ใช้จังหวะที่สอดคล้องในบทกวี หรือใช้เพียงแค่ประโยคเดียวเพื่อเน้นตัวอักษรที่กำลังเรียนรู้ โดยมีภาพประกอบตัวอักษรในแต่ละหน้า เพื่อสอนอ่านให้กับเด็กเล็ก ตัวอย่างของหนังสือนี้ ได้แก่ หนังสือ ก.ไก่  และหนังสือ  A B C

หนังสือ ก. ไก่ มีประวัติวิวัฒนาการมายาวนาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 มีการนำเอา ก ข ไปเขียนควบคู่กับตัวหวย จากนั้นจึงมีการคิดคำกำกับ ก ข ครบทั้ง 44 ตัว เพื่อให้เด็กจดจำได้ง่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงสมัยรัชกาลที่ 7 เริ่มมีการผูกกลอน เพื่อให้เด็กท่องจำได้ง่ายยิ่งขึ้น และมีกลอนกำกับ ก ข ตามมาอีกมากมาย แต่กลอนที่คนรุ่นปัจจุบันจำได้มากที่สุดคือ กลอนของบริษัทประชาช่าง จำกัด เริ่มพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา (อเนก นาวิกมูล, 2536)

ในต่างประเทศ หนังสือ  Alphabet Book มีวิวัฒนาการเริ่มต้นจาก Hornbooks ซึ่งปรากฏขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 15 ในยุโรปและอเมริกา แต่แรก Hornbook ทำด้วยแผ่นไม้มีด้ามถือ มีแผ่นหนังที่เขียนตัวอักษรติดไว้บนแผ่นไม้  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ในศตวรรษที่ 18 มีการใช้กระดาษแข็งและพิมพ์ตัวอักษรบนกระดาษแข็ง เรียกว่า Battledores ใน Battledores นี้มีภาพประกอบด้วย จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อการพิมพ์มีวิวัฒนาการดีขึ้นและมีความสะดวกในการเย็บเล่มหนังสือมากขึ้น จึงได้เริ่มมีการจัดพิมพ์หนังสือ ABC ในแบบที่หลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป