การเย็บเล่มแบบคอปติก (Coptic binding)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

การเย็บเล่มแบบคอปติก (Coptic binding) เป็นศิลปะการเย็บหนังสือด้วยมือที่มีมาตั้งแต่โบราณ เป็นวิธีการเย็บเล่มหนังสือที่พัฒนาขึ้นโดยชาวคริสเตียนในอียิปต์ยุคแรก ๆ และใช้ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่  2 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 11 คำนี้ยังใช้เพื่ออธิบายการเย็บเล่มสมัยใหม่ที่ใช้รูปแบบเดียวกันนี้ การเย็บเล่มแบบคอปติกนี้ครั้งแรกมาจากหนังสือโบราณที่เย็บด้วยกระดาษหนัง กระดาษปาปิรัส  หรือกระดาษที่เย็บพับผูกติดกันเป็นห่วงลูกโซ่ที่สันหนังสือโดยการเย็บเล่มแบบนี้ ในทางปฏิบัติ คำว่า "Coptic binding" หมายถึงการผูกเป็นหลายตอน การเย็บเล่มแบบคอปติกมีหลากหลายแบบ เช่น  การเย็บแบบตะเข็บลูกโซ่ (Chain stitch) โดยการใช้เข็มคู่ ( 4 เข็ม) และเข้าปกแข็ง ลวดลายที่ปรากฎบนสันหนังสือนั้นเกิดจากด้ายที่ผ่านการเกี่ยวไขว้ ทับซ้อน สลับกันไปมา ให้เห็นความงามของเส้นด้ายที่สันหนังสือ ลายของการเย็บแบบตะเข็บลูกโซ่นั้นอาจมองออกได้เป็นหลายรูปร่าง โดยอาจดูเป็นเหมือนโซ่ที่เรียงแถวกันเป็นเส้น หรือเป็นเหมือนเปียที่ถักอย่างมีระเบียบ   

การเย็บเล่มแบบคอปติกเป็นการเย็บแบบสันเปลือย สามารถมองเห็นสีของด้ายที่ใช้เย็บจากด้านสันหนังสือ การเย็บแบบนี้ไม่ใช้กาวในการเย็บเล่ม แต่มีความคงทนสูงเพราะใช้ด้ายลินินแบบแวกซ์ (Waxed linen thread) เหมือนเข้าเล่มแบบสันกาวสามารถเปิดหนังสือได้ 360 องศา ช่างฝีมือมักใช้การเย็บเล่มแบบคอปติกเมื่อทำวารสารหรือหนังสือทำมืออื่น ๆ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป