วัสดุแผนที่ (Cartographic Materials)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

วัสดุแผนที่ (Cartographic Materials) เป็นวัสดุที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนบางส่วน หรือทั้งหมดของโลก หรือเทห์ฟากฟ้า มักแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทำเลที่ตั้งของสถานที่ ทรัพยากร เส้นทางคมนาคม เส้นกั้นอาณาเขต และสิ่งอื่น ๆ ที่ปรากฏบนผิวโลก หรือสถานที่ใดในจักรวาล (ทั้งที่มีอยู่จริงหรือในจินตนาการ) วัสดุแผนที่สามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. แผนที่ (Maps) เป็นวัสดุที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับโลกหรือเทห์ฟากฟ้า โดยย่อส่วนสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น และแสดงไว้โดยใช้สี ภาพ สัญลักษณ์ และเครื่องหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะของพื้นผิวโลก นอกจากนั้นแผนที่อาจจะแสดงเทห์ฟากฟ้าในอวกาศ เช่น ดวงดาวและดาวนพเคราะห์ต่าง ๆ ในการจัดทำแผนที่อาจพิมพ์บนกระดาษม้วน ผ้าลินิน พลาสติก หรือวัสดุชนิดอื่น ๆ 
2. หนังสือแผนที่ (Atlases) ได้แก่ การรวมแผนที่หลายแผ่นหรือหลาย ๆ ชุดมารวมกันเข้าเป็นเล่มเรียกว่า สมุดแผนที่หรือหนังสือแผนที่
3. ลูกโลก (Globes) เป็นสื่อสารนิเทศของวัสดุแผนที่ที่จัดทำขึ้นจำลอง โลกเป็นวัสดุกลม หมุนได้รอบ มีหลายขนาด ทำด้วยวัสดุหลายประเภท แต่ที่นิยมใช้กันมากคือ ทำด้วยพลาสติก บางชนิดมีหลอดไฟติดตั้งอยู่ภายใน เมื่อเปิดไฟจะเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ชัดเจน
นอกจากวัสดุแผนที่อื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้ว อาจรวมถึงภาพการสำรวจระยะไกล  (Remote sensing image) ซึ่งเป็นภาพถ่ายทางอากาศ  (Aerial Photographs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำแผนที่ด้วย     

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป