ตู้รับคืนหนังสือ (Book drop)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Book drop คือ ช่อง ราง ถัง กล่องหรือตู้ใส่หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ผู้ใช้ยืมมาจากห้องสมุดและต้องการส่งคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ห้องสมุดปิดให้บริการ ตู้รับคืนหนังสือนี้อาจตั้งอยู่นอกห้องสมุด หรือสร้างเข้าไปในเคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือหรือตั้งอยู่ติดกับผนังภายนอกเคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ บริการตู้รับคืนหนังสือนี้เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด โดยผู้ใช้สามารถคืนหนังสือได้ด้วยตนเองตลอด  24 ชั่วโมง นอกจากนั้นตู้รับคืนหนังสือบางตู้มีลักษณะพิเศษคือ จะมีระบบอ่านคืนเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติทันทีเมื่อส่งคืนหนังสือ โดยผู้ใช้ที่ส่งหนังสือคืนผ่านตู้ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีการรับหนังสือคืนในระบบ อย่างไรก็ตามความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาออกแบบตู้รับคืนหนังสือให้มีลักษณะและขนาดที่เหมาะสม เพื่อป้องกันหนังสือที่อาจเกิดการชำรุดได้เนื่องจากแรงกระแทก และบางครั้งอาจเกิดกรณีหนังสือล้นตู้ เนื่องจากตู้รับคืนมีขนาดเล็ก ทำให้หนังสือหายได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป