Bandwidth คืออะไร
โดย สมหมาย ตามประวัติ

แบนด์วิชท์ (Bandwidth) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เช่น แบนด์วิชท์ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่ากับ 14.4 Kbps แบนด์วิชท์ของการส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น เนื่องจากแบนด์วิชท์คือ ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ดังนั้นยิ่งแบนด์วิชท์สูง การรับส่งข้อมูลเข้า-ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วย เช่น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หากเป็นไปได้ควรพิจารณาเลือกแบนด์วิชท์แบบไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล (Unlimited bandwidth) จะเป็นผลดีมากกว่าโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน 

ในความหมายทั่วไป  แบนด์วิชท์ คือ  ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลนั่นเอง แบนด์วิชท์เป็นสัดส่วนโดยตรงของจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่สามารถส่งผ่านหรือรับต่อหน่วยเวลาในความหมายเชิงคุณภาพ แบนด์วิชท์เป็นสัดส่วนของความซับซ้อนของข้อมูล สำหรับการทำงานของระบบที่รองรับได้ เช่น การดาวน์โหลด (Download) ไฟล์รูปภาพทุกประเภทในหนึ่งวินาทีใช้แบนด์วิชท์มากกว่าการดาวน์โหลดข้อความในเวลาหนึ่งวินาที   โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ (กราฟิก เสียง วิดีโอ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ) ต้องใช้แบนด์วิชท์มาก ซึ่งการนำเสนอแบบ Virtual reality (VR) และ ภาพแบบ 3 มิติ ชนิด  Full-length ใช้แบนด์วิชท์มากที่สุด

นอกจากนั้น แบนด์วิชท์ยังใช้อ้างถึงคุณลักษณะการตอบสนองความถี่ของระบบรับการสื่อสารของสัญญาณทุกประเภท ทั้งแบบแอนะล็อก และแบบดิจิตอล ในระบบดิจิตอลแบนด์วิชท์จะวัดเป็นบิตหรือไบต์ต่อวินาที (bits per second หรือ bps หรือจำนวนบิตต่อวินาที)   เช่น  โมเด็มซึ่งทำงานที่ 57,600 bps จะมีแบนด์วิชท์เป็น 2 เท่าของโมเด็ม ซึ่งทำงานที่ 28,800 bps ส่วนในระบบแอนะล็อก ความหมายของแบนด์วิชท์ หมายถึง ความแตกต่างระหว่างความถี่สูงสุดและต่ำสุดของสัญญาณ มีหน่วยวัดเป็นเฮิรตซ์ (Hertz หรือรอบต่อวินาที) เช่น สัญญาณเสียงมีแบนด์วิชท์ประมาณ 33 kilohertz (33 KHz) และการกระจายภาพของโทรทัศน์แบบแอนะล็อกใช้สัญญาณวิดีโอซึ่งมีแบนด์วิชท์ประมาณ 6 megahertz (6 MHz)
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป