แสงล้อมรอบ (Ambient Light)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Ambient Light หรือภาษาไทยเรียกว่า แสงล้อมรอบ หมายถึง ระดับของการส่องแสงสว่างโดยรอบจากทั้งแหล่งกำเนิดแสงธรรมชาติและแหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์ เป็นแสงที่แผ่กระจายโดยรอบจากทุกทิศทาง แสงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาสำหรับการสงวนรักษาวัสดุของห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ เนื่องจากวัสดุห้องสมุดและเอกสารจดหมายเหตุสามารถเสื่อมสภาพได้เมื่อสัมผัสกับแสงโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสียูวีในแสงแดด โดยที่แสงอัลตราไวโอเลตเป็นแสงที่มีช่วงความยาวคลื่นน้อยกว่า 400 นาโนเมตร ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและทำให้เกิดความเสียหายได้มากที่สุด ซึ่งแสงแดดจะมีสัดส่วนของรังสียูวีสูงสุดตามด้วยแสงสว่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดไส้ แม้แสงจากหลอดไส้จะทำอันตรายน้อยที่สุด แต่ปล่อยความร้อนออกได้มากกว่าและมีราคาแพงมากกว่าแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งมีรังสียูวีสูงกว่า

ในห้องสมุดควรมีรังสีอัลตราไวโอเลตได้ไม่เกิน 75 ไมโครวัตต์ต่อลูเมนและสามารถลดได้โดยการใช้หลอดไส้หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ปล่อยรังสียูวีออกมาในระดับต่ำ รังสียูวีสามารถควบคุมได้โดยใช้การป้องกันรังสียูวีหรือติดตั้งตัวกรองรังสียูวีไว้เหนือหลอดฟลูออเรสเซนต์และหน้าต่าง   หรือการใช้ม่านหน้าต่างในห้องสมุดจะช่วยลดความเสียหายจากรังสีอัลตราไวโอเลตได้ ทั้งนี้ความเสียหายของวัสดุห้องสมุดจะเกิดขึ้นได้น้อยกว่าเมื่อกำจัดแหล่งกำเนิดแสงออกไป ตามกฎทั่วไปโคมไฟในห้องสมุดควรปิดเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้

เนื่องจากแสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับห้องสมุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้อ่านหนังสือและค้นหาทรัพยากรที่ต้องการและเพื่อการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโดยมีแสงสว่างจากแสงอาทิตย์หรือแสงไฟฟ้า อาคารห้องสมุดควรออกแบบสำหรับการใช้แสงธรรมชาติก่อนเพื่อประหยัดพลังงานและในจุดที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันนิยมใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดผอมเพราะช่วยประหยัดพลังงานและใช้ได้นานเพราะแสงกระจายและมีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดไฟชนิดอื่น  
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป