ตัวแทนจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Aggregator)
โดยสมหมาย ตามประวัติ

Aggregator หรือตัวแทนจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคำที่ใช้เรียกตัวแทนในการจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์  โดยจัดวารสารจำหน่ายเป็นชุด (Package) ให้แก่ห้องสมุด หรือสถาบันบริการสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดหา จัดทำเครื่องมือค้นหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์  และบริการจัดทำบรรณานุกรมสำหรับเอกสารฉบับเต็มของวารสารที่สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์  โดยจะทำสัญญากับสำนักพิมพ์หรือผู้ผลิตเป็นจำนวนมากเพื่อเสนอรายชื่อวารสารเป็นกลุ่มแบบเหมารวมและเสนอขายให้ห้องสมุดโดยจำหน่ายเป็นชุด (Package) การจัดหาวารสารวิธีนี้ผู้ผลิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการตลาด รวมทั้งการจัดโปรแกรมและเทคโนโลยี โดยตัวแทนจะเป็นผู้เลือกและจัดหาชุดวารสารแทนบรรณารักษ์   และจัดการตลาด จัดโปรแกรม และลงทุนด้านเทคโนโลยีแทนสำนักพิมพ์ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากราคาวารสารที่ซื้อจากสำนักพิมพ์ประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์  ผู้จัดหาและจำหน่ายวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะของ  Aggregator ได้แก่  Highwire Press, JSTOR, Project MUSE, OCLC, Lexis/Nexis, ProQuest Information and Learning Company, EBSCO เป็นต้น      

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป