รูปถ่ายทางอากาศ (Aerial Photograph)

โดย สมหมาย ตามประวัติ

Aerial Photograph หรือศัพท์บัญญัติว่า รูปถ่ายทางอากาศ หมายถึง รูปถ่ายของภูมิประเทศที่ที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกที่ได้จากการถ่ายรูปทางอากาศด้วยวิธีนำกล้องถ่ายรูปทางอากาศติดไปกับอากาศยาน เช่น เครื่องบิน เครื่องบินที่ไม่มีคนขับ บอลลูน และให้อากาศยานบินในระดับความสูงไม่ต่ำกว่า 5,000 ฟุต ในแนวดิ่งใช้ความสูง 15,000 ฟุต และแนวเฉียงใช้ความสูงระหว่าง 5,000-8,000 ฟุต โดยบินไปเหนือภูมิประเทศที่จะทำการถ่ายรูป   และทำการถ่ายรูปตามตำแหน่งทิศทางและความสูงของการบินตามที่ได้วางแผนไว้ก่อนแล้ว เรียกรูปถ่ายที่ได้นี้ว่า รูปถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายทางอากาศ    รายละเอียดของภาพที่ได้จะเหมือนกับการมองจากที่สูงลงมาที่ต่ำเนื่องจากเป็นรูปที่ถ่ายลงมาจากที่สูง รูปถ่ายทางอากาศแบ่งออกเป็น  4 ชนิด คือ
1. รูปถ่ายดิ่ง คือ รูปถ่ายที่ใช้ประโยชน์มากที่สุด เพราะให้รายละเอียดที่ตรงความเป็นจริงมากที่สุด รูปถ่ายดิ่งนี้แกนกล้องจะเอียงไม่กิน +/ - 3 องศา
2.  รูปถ่ายเฉียงน้อย คือ รูปถ่ายที่เอียงเกิน +/ - 3 องศา แต่ไม่เห็นเส้นขอบฟ้า
3. รูปถ่ายเฉียงมาก คือ รูปถ่ายที่ถ่ายเอียงมากและเห็นเส้นขอบฟ้า มีข้อดีคือ ครอบคลุมบริเวณได้กว้างกว่ารูปถ่ายดิ่ง แต่ให้รายละเอียดที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง
4. รูปถ่ายผสม คือ รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพทางอากาศหลายตัว ให้ทั้งรูปถ่ายดิ่งและรูปถ่ายเฉียง

การศึกษาข้อมูลจากรูปถ่ายทางอากาศสามารถ ทำได้ 2 วิธี คือ ศึกษาด้วยตาเปล่าและศึกษาด้วยกล้องสามมิติ เนื่องจากรูปถ่ายทางอากาศไม่มีคำอธิบายใดๆ    ดังนั้น ผู้ใช้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแปลความหมายภาพในรูปถ่ายทางอากาศ และควรศึกษารูปถ่ายทางอากาศควบคู่กับการใช้แผนที่ด้วยจะทำให้พิจารณารายละเอียดของภูมิประเทศได้ดียิ่งขึ้น รูปถ่ายทางอากาศสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ มากมาย เช่น งานวิศวกรรม งานพัฒนาที่ดิน งานด้านโบราณคดี ดาราศาสตร์ ชีววิทยา การทำแผนที่ทั้งทางบกและทางทะเล การสำรวจทางพื้นดิน การแบ่งชนิดที่ดิน การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การสำรวจและการทำแผนที่สมุทรศาสตร์ และอื่นๆ
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป