สื่อดิจิทัล หัวใจสำคัญของคลังผลงานวิชาการ คลังผลงานสถาบัน .. เป็นสไลด์นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคลังผลงานวิชาการ คลังผลงานสถาบัน เนื่องจากพบว่าหลายองค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนาคลังผลงานวิชาการ คลังผลงานสถาบันกันมาก โดยปล่อยปละละเลยหัวใจสำคัญของคลังผลงานวิชาการ คลังผลงานสถาบัน ซึ่งก็คือ "สื่อดิจิทัล" ที่ต้องนำเข้า โดยเฉพาะประเด็น "ภาษาไทย" ในสื่อดิจิทีล

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป