ดรรชนีควอก (KWOC - Key-Word-out-of-Context Index) เป็นการจัดทำดรรชนีที่อาศัยคำสำคัญจากชื่อเรื่องเช่นเดียวกับการทำดรรชนีควิก ต่างกันเพียงการจัดรูปแบบการพิมพ์ กล่าวคือ แทนที่คำสำคัญที่เป็นดรรชนีจะอยู่ตรงคอลัมน์กลางเหมือนการทำดรรชนีควิก ก็จะปรากฏอยู่ที่คอลัมน์ริมหน้ากระดาษหรือคอลัมน์ซ้ายมือ ตามด้วยชื่อเรื่องทั้งหมดของเอกสาร และเมื่อคำสำคัญมิได้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นชื่อเรื่องแต่กลับปรากฏที่คอลัมน์ริมสุด จึงเรียกดรรชนีประเภทนี้ว่า Key-Word-out-of-Context

{pdf=http://stks.or.th/th/attachments/article/2440/20120710-KWOC.pdf|800|900}

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป