การบอกรับ ฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบอนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License) หลาย ประเทศได้ให้ความสำคัญ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างอำนาจต่อรองกับสำนักพิมพ์ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเงื่อนไข ระยะเวลา ราคา เป็นต้น ซึ่งอาจแตกต่างกันบ้างในด้านที่มาของโครงการ รูปแบบการดำเนินการ รูปแบบและวิธีการเจรจาต่อรอง วิธีการกำหนดราคา การจัดสรรงบประมาณ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกการบอกรับ และผลการดำเนินงาน บทความต่อไปนี้ ขอนำเสนอแนวทางการริเริ่มการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบ อนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License) ของประเทศสหราชอาณาจักร

ดาวน์โหลดบทความ [pdf : size 112KB]

บทความที่เกี่ยวข้อง
การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบ อนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License) ของประเทศออสเตรเลีย
การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบ อนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License) ของประเทศแคนาดา
การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบ อนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License) ของประเทศเกาหลี

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป