เอกสารงานพิมพ์ สื่อนำเสนอที่ใช้ฟอนต์ลักษณะพิเศษ หรือฟอนต์ที่ต้องติดตั้งเพิ่มจากค่าปกติของระบบปฏิบัติการ เช่นฟอนต์ไทยสารบรรณ ก่อนส่งเป็น PDF ไปใช้งาน หรือจัดเก็บไว้ถาวร ควรฝังฟอนต์ไปกับเอกสาร ซึ่งจะสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้ใช้เปิดเอกสารดังกล่าว จะสามารถแสดงผลได้ตรงกับที่สร้างสรรค์ไว้ รวมทั้งประกันการเปิดใช้งานในอนาคต โดยการฝังฟอนต์ หรือ embed font สำหรับโปรแกรม Acrobat Profession ทำได้โดยส่งออกด้วยคำสั่ง File, Print, Adobe PDF คลิกเลือกปุ่ม Properties จากนั้นเลือกรูปแบบการส่งออกจากรายการ Default Settings คลิกปุ่ม Edit แล้วเลือกฟอนต์ที่ต้องการฝังจากแท็บ Font

Acrobat Professional : PDF Font Embedded

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป