ภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายภาพดิจิทัลในแต่ละชุด จะมีจำนวนภาพมากกว่า 1 ภาพอย่างแน่นอน โดยหลายๆ ท่านอาจจะมีมากถึง 100 ภาพ หรือมากกว่านั้น ก่อนนำภาพไปใช้ควรเปลี่ยนชื่อภาพให้เหมาะสมและป้องกันปัญหาชื่อไฟล์ซ้ำซ้อน โดยใช้ความสามารถเปลี่ยนชื่อภาพแบบกลุ่มของ XnView ดังนี้

1. คัดลอกภาพทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์รวมกัน
2. เลือกทุกภาพในโฟลเดอร์
3. เลือกคำสั่ง Tools, Batch Rename…

XnView - Batch Rename

4. กำหนดแม่แบบสำหรับชื่อแฟ้มเอกสาร จากรายการ Name template เช่น หากต้องการชื่อที่เป็นตัวเลขกี่หลักก็ให้ระบุเป็น # ตามจำนวนที่ต้องการ หรือหากต้องการมีข้อความใดๆ ผสมก็พิมพ์ร่วมกับเครื่องหมาย # ได้เช่น Myanmar-### เป็นต้น

Batch Rename

 

นอกจากนี้ยังสามารถคลิกปุ่ม Insert แล้วเลือกรายการ EXIF เพื่อเลือกค่าจาก EXIF Metadata ของภาพถ่ายมาใช้ประกอบการกำหนดเป็นชื่อแฟ้มภาพก็ได้ เช่น การเลือก Date/time Taken เพื่อใช้วันที่/เวลาที่ถ่ายภาพมาเป็นชื่อภาพ

5. เมื่อระบุรูปแบบการตั้งชื่อแฟ้มภาพแล้ว คลิกปุ่ม Rename โปรแกรมจะเปลี่ยนชื่อแฟ้มภาพที่เลือกให้อัตโนมัติ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป