หลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย ปี 2554 หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบ ทั้งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ น้ำท่วม หรือได้รับผลกระทบโดยอ้อม น้ำไม่ท่วม แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจาก บุคลากรได้รับผลกระทบไม่สามารถมาทำงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการในการส่งวัตถุดิบ โรงงานถูกน้ำท่วม ไม่สามารถผลิตหรือส่งวัตถุดิบมาให้ดำเนินการต่อได้ ทำให้หน่วยงานต่างๆ ตื่นตัวในการวางแผนการรับมือถ้าจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ อันจะทำให้ธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ต้องหยุดชะงักไป คำว่า BCP หรือ Business Continuity Planning จึงได้เป็นคำที่ฮิตติดหูกันในหน่วยงานต่างๆ ก่อนจะทำ BCP คงต้องเรียนรู้ก่อนว่า คืออะไร ลองศึกษาด้วยตัวคุณเอง เพื่อเตรียมตัวก่อนการอบรมหรือเพิ่มเติมความรู้หลังจากอบรม
 

ถ้าจะค้นหาเกี่ยวกับเรื่อง BCP คำค้นเหล่านี้ จะช่วยคุณได้

 • Business Continuity
 • Business Planning
 • Contingencies
 • Crisis Management
 • Disaster Planning
 • Disaster Recovery
 • Emergency Plans
 • Information Technology
 • Insurance
 • Resilience
 • Risk Assessment
 • Risk Management


ตัวอย่างของคำค้นและเลขหมู่ (ตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นระบบทศนิยมดิวอี้) ในห้องสมุด คุณสามารถใช้เลขหมู่ดังกล่าว หยิบหนังสือที่อยู่ภายใต้เลขหมู่เดียวกันได้อีกมากมาย

 • Business Continuity
  • 658.155 Management of income and expernses
  • 658.4012 Planning and policy making
  • 658.47 Business security and intelligence
  • 658.477 Protection against fire and other disasters
 • Crisis Management
  • 658.4056 Crisis Management
  • 303.625 Terrorism
 • Insurance
  • 368 Insurance
  • 368.122 Disaster
 • Information Technology
  • 658.478 Computer security


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ:


วารสารที่น่าสนใจ

 • CIO
 • The Business Continuity Journal
 • Disaster Recovery Journal www.drj.com
 • International Journal of Contingencies and Crisis Management
 • International Journal of Critical Infrastructure
 • Journal of Business Continuity and Emergency Planning
 • Risk Management Magazine

แต่ถ้าเป็นภาษาไทย มีการใช้คำว่า การวางแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อ เนื่อง หรือ การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยแปลจาก Business Continuity Planning แต่ก็ยังมิได้มีการกำหนดใช้เป็นคำค้น (ศัพท์ควบคุม/ศัพท์บังคับ) คงต้องใช้คำค้นโดยเทียบเคียงจากภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง BCP จัดอยู่ในกลุ่มคำค้นดังกล่าว

ตัวอย่างหนังสือ:

Thailand. Ministry of Public Health. Self-learning guide for business continuity plan (BCP) for pandemic influenza preparedness plan 2009. Nonthaburi : Ministry of Public Health, 2010.

Fagel, Michael J. ed. Principles of emergency management and emergency operations centers (EOC). Boca Raton, FL : CRC Press, 2011.

Bowman, Ronald H. Business continuity planning for data centers and systems : a strategic implementation guide. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2008.

Gallagher, Michael. Business continuity management : how to protect your company from danger. London : Prentice Hall, 2003.

Doughty, Ken, ed. Business continuity planning : protecting your organization's life. Boca Raton : Auerbach, 2001.

Dube, D. P. and Gulait, V. P. Information system audit and assurance. New Delhi : Tata McGraw-Hill, 2005.

ภากร วนัปติกุล. การจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business continuity planning in Thai commercial banks). กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2551.

แต่เรื่อง เอสซีจี โมเดล : ถอดบทเรียนกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติมหาอุทกภัย ก็น่าสนใจเพราะนำ BCP ที่ทำไว้มาปฏิบัติจริง
 

 


biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป