สวทช. โดย STKS ได้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (ILS - Integrated Library System) ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส อย่าง Koha โดยมี URL ในการเข้าถึง คือ http://www.nstda.or.th/library

ทั้งนี้ระบบห้องสมุดนี้ สวทช. ยังได้ให้บริการกับหน่วยงานเครือข่ายในการเข้ามาใช้งานร่วมกัน โดยมีรายชื่อหน่วยงานที่ใช้งานร่วมกัน ดังนี้

ในการเข้าใช้งานของหน่วยงานเครือข่าย ทีมงานได้จัดทำหน้าเว็บเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้แสดงความเป็นระบบห้องสมุดของหน่วยงาน เช่น ระบบการจัดการห้องสมุดของวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

นอกจาก สวทช. มีการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแแบบบูรณาการที่เป็นโอเพนซอร์สอย่าง Koha มาใช้ หน่วยงานหลายหน่วยงานในประเทศไทย ก็ได้ดำเนินการพัฒนาและใช้งาน ได้แก่

จะเห็นได้ว่าเฉพาะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาใช้งานจริงถึง 3 หน่วยงาน รวมทั้งยังมีการจัดตั้งทีมพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม จนได้ระบบห้องสมุดที่ใช้ชื่อว่า "ระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัสของไทย จินดามณี"

ยังมีหน่วยงานอื่นที่ใช้งานเป็นระบบบริหารจัดการภายในองค์กร (Intranet) ได้แก่

  • สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
  • สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
  • บริษัท ปตท.
  • ทีวีบูรพา

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป