งานเอกสารหลายประเภท โดยเฉพาะคู่มือ ตำรา มักจะต้องมีหน้าพิเศษที่แสดงรายการคำที่เชื่อมไปยังหน้าต่างๆ ด้านท้ายของเอกสาร โดยรายการคำที่ปรากฏพร้อมบ่งชี้เลขหน้า เรียกว่า ดัชนี (Index) ทั้งนี้ Microsoft Word ได้เตรียมความสามารถจัดการดัชนีให้อัตโนมัติ สำหรับ Word 2007 มีการทำงาน ดังนี้

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป