เพือให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ควรตระหนักถึงการเผยแพร่เนื้อหาบนพื้นฐานของ

  • เนื้อหาและสื่อต่างๆ ที่นำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางข้างต้น ควรเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่กำหนด สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
    • หลีกเลี่ยงการนำเสนอเนื้อหา และสื่อเชิงบันเทิง เช่น เพลง Music Video รวมทั้ง Clip Video
  • ให้ความระมัดระวังกับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งของตนเอง และผู้อื่น อันได้แก่ วันเดือนปีเกิด ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
    • ระยะหลังมานี้ เริ่มเห็นมีการถ่ายภาพ/สแกนบัตรประชาชนมาเผยแพร่กันมากขึ้น ซึ่งไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง
  • ให้ความสำคัญกับกฏหมายลิขสิทธิ์ หลีกเลี่ยงการนำข้อมูล ภาพ สื่อต่างๆ ที่เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์มาเผยแพร่ หรือนำมาใช้อย่างเหมาะสมภายใต้กรอบการใช้อย่างเป็นธรรม และระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจน
  • ไม่กล่าวพาดพิงถึงบุคคลที่สามด้วยคำ ข้อความ สื่อที่ไม่เหมาะสม ให้เกียรติทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมออนไลน์อย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมออนไลน์ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นตามหลักสูตรหรือไม่ก็ตาม ครู อาจารย์ และผู้ปกครองควรหมั่นตรวจสอบ และให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมด้วยนะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป