ChemSpider เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลโครงสร้างทางเคมีมากกว่า 25 ล้านโครงสร้าง ระบบรองรับการสืบค้นทั้งจากคำค้นง่ายๆ เช่น water ชื่อทางวิทยาศาสตร์ คำ่ย่อ เครื่องหมายการค้า สูตรเคมีแบบง่าย ทั้งนี้ผลลัพธ์จะเชื่อมกับฐานข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือมากกว่า 400 ฐาน มีการแสดงผลทั้งข้อความ ภาพสองมิติ และภาพสามมิติ 

Chem Spider

นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการค้นหาโดยการให้ผู้ใช้วาดโครงสร้างทางเคมี ได้ด้วย 

Chemspider

ฐานข้อมูลนี้ นับเป็นฐานข้อมูลเฉพาะด้านที่น่าใช้มาก อีกทั้งให้บริการฟรี 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป