ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและทุกท่านหากมีเวลาว่าง และยังไม่มีอะไรจะอ่านในช่วงนี้ ผมขอแนะนำเอกสารจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาหลายเล่มนี้ครับ

    * คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม
    * คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับการเรียนการสอน
    * คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท
    * คู่มือใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับการรายงานข่าว

อ่านแล้วคงจะตระหนักได้ว่า “การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม” หรือที่เรียกกันว่า Fair use มีขอบเขตเพียงใด หลายๆ ครั้งได้ยินอาจารย์ นักวิชาการพูดเรื่องนี้แต่ไม่สามารถอธิบายขอบเขตได้ชัดเจน แต่จากเอกสารชุดดังกล่าวคงเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น ดังตัวอย่างการใช้งานรูปภาพเพื่อการเรียนการสอน

alt

เห็นชัดเลยนะครับว่า “เป็นธรรม” นิยามไว้ชัดเจนเพียงใด แต่ก็พบว่ามีการสอบถามประเด็นกฎหมายนี้มาค่อนข้างมาก อย่างเช่น

“ถ้าดูตามข้อกฏหมายเช่น พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537 ม.32-34  (ฉบับภาษาไทย | ฉบับภาษาอังกฤษ) จะยกเว้นเพื่อการเรียนการสอนโดยไม่มีการระบุขอบเขต”

จากที่ได้ศึกษาและฟังการบรรยายของเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คำว่า “โดยไม่มีการระบุขอบเขต” คงไม่น่าจะใช่ เพราะในมาตรฐานที่ 33 – 34 ก็เขียนไว้ชัดเจนดังนี้

…. ได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง…. เป็นสำคัญครับ คิดว่าวรรคหนึ่งของมาตรา 32 เป็นสิ่งที่ถกกันว่าแค่ไหนคือ “..เกินสมควร..”

ดังนั้นปัญหาที่คิดว่าถกกันไม่แตกก็คือ คำว่า “เกินสมควร” จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดเอกสารชุดนี้ขึ้นมา และยังได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมผ่าน Facebook มาดังนี้ครับ

Gene Chongnang เห็นด้วยกับ @boonlert ค่ะ ว่าเป็นความพยายามทำให้หลัก 3 step test ใน Berne Convention มีความชัดเจนมากขึ้น แต่ทั้งนี้ แนวปฏิบัติดังกล่าวก็ยังไม่เป็นกฎหมาย ไม่ผูกพันศาลให้ต้องถือตามเอกสารที่ว่านี้ (อาจใช้เป็นแนวทางได้) แต่อย่างไรก็ตาม หากมีประเด็นเรื่อง fair use ขึ้นสู่ศาล ก็ยังต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป โดยถือหลัก ‘Substantial Similarity’ –> (Quantitative + Qualitative Approach) เป็นสำคัญ

เพิ่มเติมนิดนึงค่ะ ‘หลักเกณฑ์การใช้ลิขสิทธิที่เป็นธรรม 4 ประการ เข้าใจว่าได้นำมาโดยตรงจากหลัก Fair Use ของ US (17 U.S.C. Section 107 )ลองเทียบเคียงดูนะคะ

17 U.S.C. Section 107….In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include:1. the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;2. the nature of the copyrighted work;3. the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and4. the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

เกณฑ์การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน ต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ ในการใช้งานลิขสิทธิ์ทั้งหมด 4 ประการประกอบกัน ดังนี้

1) คำนึงถึงวัตถุประสงค์และความเหมาะสมในการใช้งานลิขสิทธิ์

2) คำนึงถึงลักษณะของงานลิขสิทธิ์

3) คำนึงถึงปริมาณการใช้งานและสัดส่วนของงาน โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 4

4) คำนึงถึงผลกระทบต่อการตลาดหรือมูลค่าของงานลิขสิทธิ์

อ่านแล้วชัดเจนมากขึ้นนะครับ ขอขอบคุณทุกความเห็นครับ ทั้งนี้หากต้องการความชัดเจนและสอบถามที่มาที่ไปขอแนะนำให้ผ่านกรมทรัพย์สิน ทางปัญญาน่าจะได้คำตอบที่ดีที่สุดครับ

{slideshare}[slideshare id=5164407&doc=20100909-copyright-siamrarebooks-100909092415-phpapp01]{/slideshare}

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป