แนวสืบค้น หรือ Tracing หมายถึง คำ หรือกลุ่มคำ ฯลฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบว่า ทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ สามารถเข้าถึงได้ด้วยรายการใดบ้าง นอกเหนือจากรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นตัวแทนหรือข้อมูลทางกายภาพของสารสนเทศนั้นๆ แนวสืบค้น จะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกได้ว่ารายการนั้นมีบัตรครบชุดหรือรายการเพิ่มใดบ้าง แนวสืบค้น มักจะประกอบด้วยข้อมูล 

 

  1. หัวเรื่อง หัวเรื่องเป็นคำ หรือกลุ่มคำ หรือรหัส ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของเนื้อหาของสารสนเทศนั้น จะมีมากกว่า 1 หัวเรื่องก็ได้ แล้วแต่เนื้อหา

  2. รายการเพิ่มบุคคล นิติบุคคล/หน่วยงาน เป็นการกำหนดรายการชื่อบุคคล นิติบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนั้นๆ เช่น เป็นผู้แต่งร่วม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตผลงานนั้น

  3. รายการเพิ่มชื่อเรื่อง เป็นการกำหนดชื่อเรื่องที่นอกเหนือจากชื่อเรื่องจริงที่ปรากฏหรือเป็นชื่อเรื่องอีกภาษาหนึ่ง ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศนี้ได้ แต่ต้องเป็นชื่อเรื่องที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องจริง ชื่อเรื่องอีกภาษาหนึ่ง หรือชื่อเรื่องที่ปกนอก (ซึ่งแตกต่างจากที่ปรากฏในหน้าปกใน)

  4. รายการเพิ่มชื่อชุด เป็นการกำหนดให้ชื่อชุดเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงได้ ใช้ในกรณีที่มีการผลิตหนังสือออกมาเป็นชุดหรือต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสืบค้นหนังสือที่รวมอยู่เป็นชุดเดียวกันได้

  5. รายการโยง เป็นการกำหนดรายการโยงที่เกี่ยวข้องกับชื่อบุคคล นิติบุคคล/หน่วยงาน ชื่อเรื่องที่แตกต่างกันแต่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กันalt

ตัวอย่าง แนวสืบค้นที่ปรากฏด้านล่างของบัตรรายการ

 

             จากแนวสืบค้นของรายการข้างต้น ประกอบด้วย หัวเรื่อง จำนวน 3 หัวเรื่อง (หมายเลข 1-3) และชื่อผู้แต่งเพิ่มจำนวน 2 รายการ และแนวสืบค้นดังกล่าวเมื่อถูกนำเข้าฐานข้อมูลห้องสมุดตามหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมแบบ MARC21 จะปรากฏอยู่ใน เขตข้อมูล 650 (หัวเรื่อง) และ 700 (ชื่อเพิ่มบุคคล)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป