เว็บในรูปแบบ Blog นับว่าเป็นเว็บที่ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน โดยเว็บลักษณะนี้มีจุดเด่นหลายประการ เช่น

 • เป็นมิตรที่ดีกับ Search Engine รวมทั้ง  Blog Search Engine เช่น Technorai ส่งผลให้เนื้อหาที่นำเสนอผ่าน Blog สามารถสืบค้นได้เร็วกว่าเว็บปกติ
 • มีรูปแบบการเข้าถึงเนื้อหาได้หลายลักษณะ
  • การจัดกลุ่มเนื้อหาตามเดือนปี แสดงผลด้วย Archives หรือปฏิทิน โดยยึดจากวันที่/เวลาเผยแพร่เอกสาร
  • การเข้าถึงผ่านหมวดหมู่ (Category)
  • การเข้าถึงผ่าน Tag Cloud ที่นำเอา Tag มาแสดงผล
  • การเข้าถึงด้วยช่่องสืบค้น
  • การเข้าถึงด้วยการคลิกลิงก์ที่มีเนื้อหาสัมพันธ์
  • การเข้าถึงโดยการเบราว์เนื้อหาโดยผู้ใช้
 • การสร้างเนื้อหา การกำหนดหมวดหมู่ และ Tag ให้อิสระกับผู้สร้างสรรค์ โดยละกฎเกณฑ์ต่างๆ หรือลดกฎเกณฑ์ต่างๆ ลงกว่าการพัฒนาเว็บที่ผ่าน

โดยประเด็นใหญ่ที่มักจะพูดถึงนอกจากรูปแบบเนื้อหาที่ให้อิสระกับเขียน ก็คือ การกำหนดหมวดหมู่ Tag รวมทั้งประเด็นระหว่าง Tag และคำสำคัญ (Keyword) 

 • Categories และ Tags ถูกสร้างขึ้นเพื่อผู้เข้าชมเว็บ ไม่ใช่เพื่อ Search Engine (อย่างเดียว) 
 • Categories และ Tags เป็นเครื่องมือในการนำทาง การจัดเรียงเนื้อหา การจัดกลุ่มเนื้อหา และการสร้างความสัมพันธ์ของเนื้อหา เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้สะดวก 
 • Categories และ Tags ต้องถูกใช้งานได้ง่าย คำที่ใช้จึงไม่ต้องหรูหรา 
 • Categories เปรียบเสมือนสารบัญในการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บ และช่วยบ่งชี้ว่าในเว็บมีเนื้อหากลุ่มใด
 • Categories จะต้องเป็นเป็นคำที่เฉพาะเจาะจงมากพอที่จะช่วยให้ผู้เข้าชมเข้าใจเนื้อหาภายใน ไม่กว้างเกินไปหรือแคบเกินไป หรือคลุมเครือ
 • Categories must be specific enough to help visitors understand the content within, while not being too general or vague.
 • Tags เป็นคำที่ใช้เพื่อทำดัชนีคำค้นของเว็บ
 • Tags เป็นคำที่มีความหมายเพียงพอในตัวเอง เกี่ยวข้องกับบทความ ช่วยในการจัดหมวดหมู่ระดับเนื้อหาของเว็บ
 • Tags ถูกใช้เป็นดัชนีคำผ่าน Blog Search Engine เช่น Technorati 

คำแนะนำการกำหนดหมวดหมู่

 • คำที่ใช้จัดหมวดหมู่ ควรเป็นคำที่เฉพาะเจาะจงมากพอที่จะช่วยให้ผู้เข้าชมเข้าใจเนื้อหาภายใน ไม่กว้างเกินไปหรือแคบเกินไป หรือคลุมเครือ
  • โดยคำดังกล่าวจะต้องช่วยให้เว็บ Blog มีโครงสร้างที่ชัดเจน เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย 
 • หากมีการกำหนด Tag ให้กับบทความมากกว่า 5 บทความ สามารถกำหนด Tag ดังกล่าวให้เป็นหมวดหมู่ใหม่ได้
 • บทความหนึ่งบทความสามารถกำหนดหมวดหมู่ได้มากกว่า 1 หมวด

คำแนะนำการกำหนด Tag

 • คำเฉพาะในบทความ ควรนำมากำหนดเป็น Tag เช่น ชื่อบุคคล, ชื่อสถานที่, ชื่อหน่วยงาน .. อันเป็นหลักการเดียวกับการกำหนดแนะนำ Tag ผ่านเครื่องมือ Tag Suggestion (Semantic technology)
 • ชื่อหมวดหมู่ สามารถใช้เป็น Tag ได้ โดยขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องทางเทคโนโลยีเป็นประเด็นหลัก คือ หากบทความใดต้องการส่งค่าของหมวดหมู่ไปยัง Blog Search Engine ให้นำชื่อหมวดหมู่มากำหนดเป็น Tag 
 • คำอื่นๆ ในบทความที่ให้ความหมายได้ สามารถนำมากำหนดเป็น Tag ได้
 • คำในกลุ่ม Taxonomy ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสามารถนำมาใช้เป็น Tag ได้ เช่น สาขาวิชา, ประเภทเพลง/การแสดง

แหล่งข้อมูล: สรุปประเด็นจาก Wordpress.org

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป