สร้างระบบห้องสมุดอัตโนมัติง่ายๆ ด้วยตนเองกับ OpenBiBlio Version 2011 (Hotri) ซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติที่มากความสามารถ เหมาะกับห้องสมุดอัตโนมัติขนาดเล็กและขนาดกลาง มาด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานในโมดูล ได้แก่ โมดูลการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ, โมดูล OPAC, โมดูลยืม-คืนและระบบรายงานต่างๆ คลิกเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Openbiblio Hotri

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป