เอกสาร PDF จะต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารและเนื้อหาให้เหมาะสมก่อนเผยแพร่ โดยการส่งออกด้วย Acrobat Professional ทำได้โดยเลือกคำสั่ง File, Print, Adobe PDF คลิกเลือกปุ่ม Properties

PDF Security

เลือกรายการ Adobe PDF Security เป็น Reconfirm … จากนั้นคลิกปุ่ม Edit เพื่อเข้าไปกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาและเอกสารให้เหมาะสม

PDF Security

 • คลิกเลือกรายการ Require a password to open the document เพื่อกำหนดรหัสผ่านให้กับเอกสาร PDF สำหรับการเปิดเรียกดูเอกสาร
 • คลิกเลือกรายการ Restrict editing and printing of the document. เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหา ดังนี้
  • Printing Allowed    อนุญาตให้พิมพ์เอกสารได้หรือไม่ และได้ระดับใด
  • Change Allowed    อนุญาตให้ปรับแก้ไขเอกสารได้หรือไม่ อย่างไร
  • Enable Copying of text, image and other content     อนุญาตให้คัดเลือกเนื้อหาได้หรือไม่
    

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป