Alternate Software หรือซอฟต์แวร์ทางเลือก เป็นคำที่ STKS ใช้แทนการเรียกซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สรวมกับฟรีแวร์ อันเป็นหนึ่งในกิจกรรที่ STKS ให้ความสำคัญและศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้กับห้องสมุดในมิติต่างๆ สไลด์ชุดนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์กับการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป