ห้องสมุดและสถาบันการศึกษาจำนวนมากต่างมีการจัดหา Online Database มาให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ อย่างไรก็ดีวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับ Online Database ที่จัดหามาด้วยงบประมาณมูลค่าที่สูงก็คือ การใช้ Online Database ผสานเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนตามรายวิชาต่างๆ เอกสารชุดนี้ขอนำเสนอเทคนิคการประยุกต์ Online Database ดังๆ อย่าง PubMed, Scopus, ISI Web of Science ประยุกต์เข้ากับวิชา Information Repackaging โดยการจัดทำสาระการเรียนรู้ที่เรียกว่า สารสนเทศวิเคราะห์ อันเป็นการนำผลลัพธ์จากการสืบค้นผ่าน Online Database มาวิเคราะห์ ประมวลผล และแปลงสภาพให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ เข้าใจได้ง่าย เช่น ผู้ใช้ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับยารักษาโรคมาลาเรีย ผลลัพธ์จากการสืบค้นอาจจะบอกเพียงว่าค้นงานวิจัย บทความวิชาการกี่รายการ แต่ถ้าเรานำแนวปฏิบัติของสารสนเทศวิเคราะห์มาประยุกต์ ก็จะได้รายงานอีกชุดที่บอกได้ว่า มีกี่ประเทศที่มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ “ยารักษาโรคมาลาเรีย” ประเทศผู้นำการวิจัยด้านนี้คือประเทศใด มีผลงานกี่ผลงาน นักวิจัยที่มีผลงานมากที่สุด 5 ลำดับแรกมีใครบ้าง และอีกหลากหลายคำตอบ STKS ได้ให้ความสำคัญกับ “สารสนเทศวิเคราะห์” ได้นำมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของ สวทช. อย่างเป็นรูปธรรม และได้เผยแพร่ให้กับภาควิชาที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้สอนต่อครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป