การแปลง PDF เป็นข้อความสำหรับเอกสารภาษาไทย มักจะมีปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะสระ วรรณยุกต์ หรืออาจจะไม่สามารถดำเนินการแปลงได้เลย ดังนั้นกรณีนี้

PDF2Text

จากภาพจะพบปัญหาที่สระ วรรณยุกต์ จากปัญหาการแปลงเอกสาร PDF เป็นข้อความ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  จึงได้พัฒนาเครื่องมือช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยสามารถใช้งานออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของ Anti-kobpae

PDF2Text

หวังว่าเครื่องมือนี้คงช่วยงานท่านได้บ้างนะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป