การเข้าถึงแบบเปิด (Open Access หรือ OA) เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นขึ้นในวงการนักวิจัยที่ต้องการผลักดันให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถเข้าถึงความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัยได้อย่างอิสระ โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านั้น ทำให้การเข้าถึงผลงานเหล่านั้นทำได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้ปลายทาง อีกทั้งช่วยให้การกระจายความรู้สามารถไปได้กว้างไกลขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนำแนวคิดนี้มาใช้กับเอกสารในการจัดทำ OA และเรียกเอกสารนั้นว่า “เอกสารเปิดสาธารณะ” (OA Literature/ OA Publication)

Open Access จึงหมายถึง กระบวนการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ถูกปรับเปลี่ยนตั้งแต่สิทธิ์การสร้าง สิทธิ์การเข้าถึง สิทธิ์การใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มุ่งเน้นให้กับคนทุกคน ในส่วนการใช้คำในภาษาไทย ยังไม่มีการบัญญัติอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ดังนั้นจึงมีการใช้คำนี้ทั้งในรูป "การเข้าถึงแบบเปิด" และ "การเข้าถึงอย่างเสรี" โดยมีบริบทที่เกี่ยวข้องกับ OA หลายประการ ดังเช่น

  1. ปัจจัยในการทำ OA
  2. Open Source Software เพื่อพัฒนา Open Access
  3. ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนา Open Journal
โดย เอกพล เก้าไพศาลกิจ นศ. ภาควิชาบรรณารักษ์ฯ มช. ... ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่โดย รศ.อังสนา ธงไชย อาจารย์ที่ปรึกษา

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป