หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น

 

โดยสามารถแบ่งหนังสือสารคดีออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

  • หนังสือตำรา (Text book) เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อ หรือคู่มือโดยมีเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในการศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆ และระดับการศึกษาต่างๆ ได้แก่ แบบเรียน เอกสารตำรา หนังสือประกอบคำบรรยาย ตำราวิชาการ เป็นต้น
  • หนังสืออ่านประกอบ (External reading) เป็นหนังสือที่เขียนในเชิงวิชาการที่ไม่ได้ยึดหลักสูตรเป็นหลัก
  • หนังสือความรู้ทั่วไป (General book) เป็นหนังสือที่เขียนเพื่อมุ่งให้ความรู้ทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงความรู้สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  เหมาะสำหรับผู้อ่านและผู้สนใจทั่วไป อาจไม่ได้เจาะลึกในเนื้อหาวิชามากนักเป็นการปูพื้นฐาน
  • หนังสืออ้างอิง (Reference book) เป็นหนังสือที่ใช้ในการค้นคว้าหาคำตอบที่ต้องการเพียงเรื่องใดตอนหนึ่งเฉพาะเรื่องที่ต้องการเท่านั้น ไม่ต้องอ่านทั้งเล่ม ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น  ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด โดยมีสัญลักษณ์กำกับไว้ที่สันหนังสือ  คือ  อ (อ้างอิง) หรือ Ref (Reference) เช่น พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม ดรรชนี หนังสือรายปี เป็นต้น
  • วิทยานิพนธ์ (Thesis หรือ Dissert ration) เป็นรายงานผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยมีการเรียบเรียงอย่างละเอียดลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือการศึกษาขั้นระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก เพื่อนำเสนอต่อสถาบันการศึกษานั้น
  • คู่มือสถานศึกษา (School Catalog) เป็นหนังสือที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดทำขึ้น ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของสถาบันการศึกษานั้นๆ เกี่ยวกับ ประวัติ หลักสูตรที่เปิดสอน ระเบียบการเรียน ค่าธรรมเนียม รายนามคณาจารย์ วุฒิการศึกษา แนะนำสถานศึกษา กฎระเบียบต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวก
  • สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government Publication) คือ สิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบในการผลิต หรือมีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ หน่วยงานราชการอาจเป็นหน่วยงานระดับกระทรวง กรม กอง ฯลฯ ผลิตขึ้น เพื่อเผยแพร่สารสนเทศ ผลงานของหน่วยงาน หรือความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ อาจเสนอในรูปของหนังสือ วารสาร จุลสาร สิ่งพิมพ์ชุด ฯลฯ เนื้อหาของสิ่งพิมพ์รัฐบาลส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ผลิตสิ่งพิมพ์ สถาบันบริการสารสนเทศหลายแห่งมีระบบการจัดเก็บไว้ให้บริการแยกต่างหากจากหนังสือทั่วไปและหนังสืออ้างอิง เป็นอีกงานหนึ่งต่างหาก อาจเรียกว่า งานสิ่งพิมพ์รัฐบาล ได้แก่ ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น

อ้างอิง : แม้นมาส ชวลิต. (2549). คู่มือบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป