การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เกิดขึ้นจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ให้ความสนใจในการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ด้วยตระหนักว่า ห้องสมุดเป็นหัวใจของกิจกรรมทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ถ้าจะพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถที่จะทำภารกิจทางวิชาการได้อย่างเต็มที่ ก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบงานห้องสมุดให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถที่จะเสริมสนองบริการด้านต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจะทำ คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ได้ถือเป็นหน้าที่หลักในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยกิจกรรมอย่างหนึ่งคณะอนุกรรมการฯ จัดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน คือ การประชุมประจำปี เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ รายงานความก้าวหน้าในงานอาชีพบรรณารักษ์และสารนิเทศ ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้บรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการนำวิธีการต่างๆ มาใช้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางและใกล้ชิดยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณา ทบทวนความร่วมมือที่ได้กระทำอยู่ อภิปรายถึงปัญหา อุปสรรคและข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไข (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2528  ; นวนิตย์ อินทรามะ, 2529) การจัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เริ่มต้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2522 โดยมีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ต่อมาเป็นคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา) และมีลำดับการจัดงาน ดังนี้

 

ครั้งที่ ชื่องาน หัวข้อ วันที่ สถานที่ เจ้าภาพ สารบัญ
1 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1   16-19 พฤษภาคม 2522   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน  
2 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาการเรียนการสอน 4-6 พฤศจิกายน 2525 หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 การพัฒนาระบบห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 22-25 พฤศจิกายน 2526   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
4 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 24-26 เมษายน 2528 ณ อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
5 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 28-30
ตุลาคม 2529
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
6 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ ของประเทศไทย 1-3
มิถุนายน 2531
  สำนักห้องสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปการบรรยายพิเศษ "นโยบายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน" -- ระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติของประเทศไทย / อุทัย ทุติยโพธิ -- สรุปการอภิปราย "แนวทางการพัฒนาข่ายงานสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ" : ข่ายงานห้องสมุดและสารนิเทศมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค / จารุพร พงศ์ศรีวัฒน์ ; ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ / วิภา โกยสุขโข ; ข่ายงานสารนิเทศทางด้านการเกษตร / พิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ -- นโยบายระบบสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ -- ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค / จารุพร พงศ์ศรีวัฒน์ -- ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์นระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ / พิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ -- ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ / วิภา โกยสุขโข -- ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขามนุษยศาสตร์ / ธารา กนกมณี -- ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์ / นิตยา พีรานนท์ -- ฐานข้อมูลสารนิเทศในประเทศไทย -- บทบาทของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ -- บทบาทของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อการพัฒนาระบบสารนิเทศทางวิชาการ แห่งชาติ / สุนทร แก้วลาย
7 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 การพัฒนาศักยภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 4-6 กรกฎาคม 2532   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล การบริหารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ / ครรชิต มาลัยวงศ์ -- การบริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ / กมเลศน์ สันติเวชชกุล -- สถานภาพและรูปแบบที่เหมาะสมของเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย / วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน -- ความร่วมมือในการดำเนินงานสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและ เอกชน / อุทัย ทุติยะโพธิ -- เครือข่าย : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาห้องสมุด / ชุติมา สัจจานันท์ -- เครือข่ายมหาวิทยาลัย / ธนากร อ้วนอ่อน -- กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ / ประดิษฐา ศิริพันธ์
8 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 กลยุทธ์การแสวงหาสารนิเทศ : ศาสตร์และศิลป์ 26-28 พฤศจิกายน 2533 อาคาร ศศปาฐศาลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ  
9 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 บริการสารนิเทศยุคอิเล็กทรอนิกส์ 29-31
ตุลาคม 2534
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวทางการพัฒนาการประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ในงานจ่าย-รับของห้องสมุด / จิราภรณ์ ชื่นปรีชา -- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซีดี-รอม ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา / เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี -- สถานภาพและแนวโน้มของบริการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย / ราหุน วรสิทธิ์ -- การประกอบธุรกิจการให้บริการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ / จุมพจน์ วนิชกุล -- องค์การที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย / กาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า -- การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / ประภาวดี สืบสนธิ์
10 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดเพื่อประสานการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ 19-21
ตุลาคม 2535
  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระบบเครือข่ายและการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด -- การเตรียมการของห้องสมุดแต่ละแห่งในการเข้าร่วมเครือข่าย -- ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเองของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- สรุปฐานข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนาขึ้นเอง -- ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ : LOCAL -- ฐานข้อมูล PIN โปรแกรม Mini-micro CDS/ISIS กับงานดรรชนีวารสารไทย สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -- การจัดการฐานข้อมูลภาพใช้ร่วมกับฐานข้อมูลอัขระ -- ฐานข้อมูลศูนย์เอกสารประเทศไทย -- ฐานข้อมูล SWUA สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
11 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-20
ตุลาคม 2536
โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การจัดการระบบเครือข่าย CD-ROM : Computer & Peripherals -- มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ -- มิติใหม่ของระบบอัตโนมัติและระบบเครือข่าย -- การจัดการทรัพยากรสารสนเทศในรูปสื่อ -- ซอฟต์แวร์ช่วยผลผลิตในงานต่างๆ -- Video Computer -- มัลติมีเดีย มิติใหม่ของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ -- แนะนำ UNIX และบริการเครือข่ายพื้นฐาน -- ประสบการณ์เกี่ยวกับการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการปฏิบัติงานของห้อง สมุดแห่งชาติ -- ฐานข้อมูลใครเป็นใครในประเทศไทย -- เทคโนโลยีการสื่อสารกับฐานข้อมูล -- ดาวเทียมกับการสื่อสารสารนิเทศ -- การประยุกต์งานระบบเครือข่าย -- ประสบการณ์ในการสร้างระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบเครือข่าย
12 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในปี 2540 23-25 พฤศจิกายน 2537   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
13 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่  13 ห้องสมุดอัตโนมัติ : แนวทางการพัฒนา 5-7 พฤศจิกายน 2538 โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร การแปลงผันฐานข้อมูล และ database profile ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ / กรรณิการ์ ลินพิศาล -- DYNIX / จิรี สุขมาตย์ -- ทิศทางห้องสมุดอัตโนมัติกับการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด / วิภา โกยสุขโข -- ผลกระทบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติต่อผู้ใช้บริการ / น้ำทิพย์ วิภาวิน
14 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่  14 แนวคิดในการรื้อปรับระบบงานห้องสมุด 11-12 พฤศจิกายน 2539 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร สำนักหอสมุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ห้องสมุดกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา -- แนวโน้มของปัญหา อุปสรรค และโฉมหน้าห้องสมุดไทยในอนาคตกับแนวคิดการรื้อปรับระบบ -- เทคโนโลยีสารสนเทศกับการรื้อปรับระบบงานห้องสมุด -- การรื้อปรับระบบ : หลักการและการดำเนินงาน -- แนวคิดในการรื้อปรับระบบห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- วิธีการและปัญหาจากการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในงานต่างๆ -- สรุปการอภิปราย แนวคิดในการรื้อปรับระบบห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- สรุปการอภิปราย : เทคนิค ขั้นตอน และวิธีการในการรื้อปรับระบบ
15 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่  15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 26-28 พฤศจิกายน 2540 โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักวิทยบริการ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
16 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่  16 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 2-4 ธันวาคม 2541 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา -- การพัฒนาห้องสมุดอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา -- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษากับอุดมศึกษาไทย -- การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
17 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่  17 ทิศทางการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา กับการก้าวสู่สถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล 24-26 พฤศจิกายน 2542 โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
18 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยในสหัสวรรษใหม่ 26-27
ตุลาคม 2543
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น (กรุงเทพฯ) สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประสบการณ์การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของผู้ใช้และรูปแบบห้องสมุดในอนาคต / ยืน ภู่วรวรรณ -- รูปแบบของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต / ประจักษ์ พุ่มวิเศษ -- ห้องสมุดมหาวิทยาลัย-ผู้ใช้-บรรณารักษ์ / พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ -- กฎหมายลิขสิทธิ์กับการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ / ศรีศักดิ์ จามรมาน -- กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด / ธัชชัย ศุภผลศิริ -- กฎหมายลิขสิทธิ์กับ E-Commerce / วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน -- แนวคิดเกี่ยวกับการขายข้อมูล ข่าวสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย / บวร ปภัสราทร
19 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 25-26
ตุลาคม 2544
โรงแรมตวันนา รามาดา กรุงเทพมหานคร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระบวนทัศน์ : ห้องสมุดเสมือน / ยืน ภู่วรวรรณ -- สังคมบริการ / ไมตรี ทองประวัติ -- เศรษฐกิจใหม่ / วรากรณ์ สามโกเศศ
20 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 รูปแบบความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 7-9 พฤศจิกายน 2545 โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา -- รายงานสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานฯ -- กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย -- แผนปฏิบัติการโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ
21 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือ : นวัตกรรมส่งเสริมการบริการสารสนเทศ 20-22
ตุลาคม 2546
ห้องตะกั่วป่า โรงแรมเจ บี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
22 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความท้าทายของห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 20-22
ตุลาคม 2547
ห้องภาณุรังษีบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการวิจัยและการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา / พรชัย มาตังคสมบัติ -- E-Learning and Campus Portals / ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ -- From Information Gateways to Digital Library Management System / บัณฑิต ทิพากร -- Libraries as Trusted Hubs of Community and Learning / ครรชิต มาลัยวงศ์ -- Management of Digital Images and Video Objects Portals / เจริญศรี มิตรภานนท์ -- Metadata Creation and Collaboration / วิลาศ วูวงศ์ -- Web Services Technologies in a New Era of Research / ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ -- นวัตกรรมบริการห้องสมุดเสมือน / ประดิษฐา ศิริพันธ์ -- Open-Source Technology / ภุชงค์ อุทโยภาศ -- แนวทางการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการใช้ร่วมกันในระดับประเทศ / วันชัย ริ้วไพบูลย์ -- Open Linking System / Stanley Aung Myint -- การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในมุมมองของสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ / กุลธิดาา ท้วมสุข รังสรรค์ ปีติปัญญา -- ความจำเป็นในการจัดโครงสร้างห้องสมุดเพื่อรองรับการบริหารจัดการความรู้และสารสนเทศสมัยใหม่ / นงนุช ภัทราคร น้ำทิพย์ วิภาวิน
23 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ทิศทางกลยุทธ์สำหรับห้องสมุดยุคสังคมฐานความรู้ 24-26
ตุลาคม 2548
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
24 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 การเปลี่ยนแปลงแหล่งสารสนเทศ : จากห้องสมุดสู่ศูนย์การเรียนรู้ 25-27
ตุลาคม 2549
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
25 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 มาตรฐานเพื่อการจัดการและบริการสารสนเทศ 14-16 พฤศจิกายน 2550 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาตรฐานกับการบริหารห้องสมุด / ยุพิน เตชะมณี -- บทบาทของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย / ชุติม สัจจานันท์ -- ISO/TC46 : มาตรฐานระหว่างประเทศด้วยการเอกสารและสารสนเทศ / สุวรรณา ธนพัฒน์ -- มาตรฐานตัวชี้วัดที่พัฒนาโดย PULINET / พฐา สุวรรณรัตน์ -- มาตรฐานตัวชี้วัดที่พัฒนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / พิมพ์รำไป เปรมสมิทธ์ -- Dublin Core Metadata : ถึงเวลาบรรณารักษ์ควรปรับตามหลากชนิดเมทาดาทา??? / สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ -- Metadata Object Description Schema-MODS / นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ -- การพัฒนา Metadata เพื่อการค้นคืนเอกสารใบลาน / นิศาชล จำนงศรี -- มาตรฐานการค้นคืนสารสนเทศ : Z39.50 / จิระพล คุ่มเคี่ยม -- การประเมินคุณภาพบริการของห้องสมุดโดยใช้ LibQUAL : กรณีศึกษาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / เกวลี จันทร์ต๊ะนา -- การประเมินคุณภาพบริการของห้องสมุด ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / สุชาดา เนตรภักดี
26 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 รวมพลังสู่ความเป็นเลิศ : ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษใหม่ 19-21 พฤศจิกายน 2551      
27 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 แนวทางการปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศ (Best Practice) ในงานห้องสมุด 14-16 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
28 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่่ 28 แนวคิดใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด 22-24 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
29 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 มิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนวทางความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน / วรากรณ์ สามโกเศศ -- มิติใหม่ของการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ / กษิติธร ภูภราดัย ดารารัตน์ รัชดานุรักษ์ ปัญชลี พึ่งพิศ -- ความร่วมมือในการดำเนินงานประกันคุณภาพห้องสมุด: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / สาโรช เมาลานนท์ -- การประกันคุณภาพการศึกษาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และความร่วมมือเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาห้องสมุด 5 สถาบัน / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ -- Tablet Publishing / สุปรีย์ ทองเพชร -- ความรู้เรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / ขจร พีรกิจ -- ทำความเข้าใจเบื้องต้นกับ DPS / ขจร พีรกิจ -- Cloud Computing in Libraries / สุปรีย์ ทองเพชร
30 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 30 ความท้าทายของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ 2 - 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บทบาทของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ / ภาวิช ทองโรจน์ -- เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาห้องสมุด: โอกาส/ผลกระทบ /ปัญหา /  วิชาญ เลิศวิภาตระกูล -- ทิศทางการพัฒนา Green library: การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว: การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวในมุมมองของผู้บริหารที่มีประสบการณ์ / ชัชกูล รัตนวิบูลย์ อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ -- แนวทางการพัฒนาห้องสมุดด้วยเทคโนโลยี / สมบูรณ์ เจตน์จิราวัฒน์ -- การพัฒนาเทคนิคการให้บริการในห้องสมุดยุคใหม่: User engagement, การรับมือกับผู้ใช้บริการ, การเข้าถึงผู้ใช้โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ /  ชนันนา รอดสุทธิ  ฉวีวรรณ สวัสดี สุเทพ ทองงาม / การพัฒนาเกณฑ์ตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษาข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)/ เพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา สายพิณ วิไลรัตน์

 

รายการอ้างอิง:

นวนิตย์ อินทรามะ. สาส์นจากรองศาสตราจารย์ ดร. นวนิตย์ อินทรามะ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ใน รายงาน การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 เรื่อง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า. 2529.

วิจิตร ศรีสอ้าน. คำปราศรัยในพิธีเปิดการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่อง "การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา" 24 เมษายน 2528.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป