สืบเนื่องจากความตื่นตัวเกี่ยวกับ ASEAN ทีม STKS ได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศ ASEAN ซึ่งครอบคลุมสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน ทั้งข้อมูลทางบรรณานุกรมของ หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ เอกสารจากการประชุมสัมมนา บทความที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ของสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา หรือเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รายการโทรทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ฐานข้อมูลนี้สามารถเข้าถึงได้ที่ http://www.nstda.or.th/asean/

http://www.nstda.or.th/asean/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป